Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsani Değerlere Sahip olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Keskin U., Sağlam H. İ.

Sakarya University Journal of Education, cilt.4, sa.1, ss.81-101, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.19126/suje.35452
  • Dergi Adı: Sakarya University Journal of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.81-101

Özet

Bu araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının insani değerlere sahip olma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla dokuz alt boyuttan oluşan 39 maddelik Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Tarama modeliyle yapılan bu araştırmada verilerin analizinde anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Ölçek, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 213’ü kadın (%78), 59’u (%22) erkek olmak üzere toplam 272 öğretmen adayına uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre cinsiyet için Mann-Whitney U testi; sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve sosyo-ekonomik düzey için Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Ayrıca, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türünde Kruskal-Wallis H testi sonucunda anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre insani değerlere sahip olma düzeylerine ait görüşlerinin entellektüel değerler, maneviyat ve özgürlük boyutlarında kadınlar lehine; sınıf düzeyine göre maneviyat boyutunda 2. ve 3. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Sosyo-ekonomik kültürel duruma göre sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları insani değerlerin hiçbir boyutta farklılaşmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin okul türüne göre toplumsal değerler ve maneviyat boyutlarında liseden mezun olanlar lehine anlamlı şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yeni araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.

This research was done to determine the level of humanitarian values candidate class teachers have. For this reason, a scale having 39 points, Scale of Values was used. Relational Screening Model was also employed for analyzing the research's outcome and .05 was determined to be the significance level. This scale was administrated to students of Sakarya University, Faculty of Education in 2012-2013 academic year. The scale was applied to 272 (213 female, 59 male) class teacher candidates. Through Kolmogorov-Smirnov test the factor of sex was tested and the category of high-school, socio-economic level and grade were tested with Mann-Whitney method. Furthermore, in order to find the groups having meaningful correlation Mann- Whitney U test was used. The research concluded that women are more inclined towards having humanitarian values in the fields of intellectual, spiritual and freedom. Besides, 2th and 3rd grade candidates have more tendency to have spiritual values. The humanitarian values candidates have did not demonstrate significant differentiation in accordance with socio-economic and cultural status. It is found that the type of high school the candidates were graduated from did not lead any meaningful variety. The results were discussed from an academic point of view and ideas for new researches were presented.