Bronşektazili 50 Pediatrik Olgunun Değerlendirilmesi


Girit S.

Toraks Dergisi , no.7, pp.101-104, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Toraks Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-104

Abstract

Bronşektazili 50 Pediatrik Olgunun Değerlendirilmesi Hakan Gerçek, Demet Can, Serdar Altınöz, Gökmen Bilgili, Saniye Gülle, Sema Kalkan, Pelin Akgün Gerçek, Mustafa Bak Yazışma Adresi: Doç. Dr. Demet Can, Mithatpaşa Cad. 218/9 35260 İzmir-Türkiye, Tel: +90 232 4637750, e-posta: ddcan15@hotmail.com İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye GİRİŞ Gelişmekte olan ülkelerde önemini koruyan bir solunum yolu patolojisi olan BE, subsegmental bronşların anormal dilatasyonu ile karakterizedir. Bronşlardaki anormal dilatasyon; bronş duvarının muskuler ve elastik komponentlerinin destrüksiyonuna bağlıdır. Konjenital yada akkiz olabilir [1-4]. Akkiz BE’den enfeksiyonlar, toksik maddelerin inhalasyonu, immünolojik reaksiyonlar ve bronşu besleyen vasküler yapıdaki bozukluklar sorumludur [5]. Bronşektazili hastaların başlıca yakınmaları kronik öksürük, pürülan balgam, hemoptizi, dispne, hışıltı, halsizlik, ateş ve büyüme geriliğidir. Tekrarlayan ve inatçı pulmoner enfeksiyonlar, bu semptomların belirginleşmesine neden olur. Bazı olgularda BE tanısı hiçbir semptom yok iken başka nedenlerle istenen akciğer grafisi yada BT ile konur [6]. Tedavide solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi, aşılar ve fizyoterapi ön planda gelmektedir [7]. Bu çalışmada BE’li hastalarımızın başta etiyolojik faktörler olmak üzere klinik özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Hastanemiz Alerji ve Solunum Polikliniği’nde 1995- 2004 yılları arasında izlenen 50 BE hastası retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya alınan hastalarda; kronik öksürük, balgam çıkarma, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları gibi persistan alt solunum yolu yakınmalarının yanı sıra mutlaka radyolojik olarak BE’nin gösterilmesi, BE’nin en az 6 ay süre ile sebat etmesi, etiyolojiye yönelik tetkiklerin (hemogram, periferik yayma, total eozinofil sayısı, immünglobulin ve immünglobulin subgrup tayini, ter testi, tüberkülin deri testi, serum kompleman düzeyleri, reflü sintigrafisi) yapılmış olması şartları aranmıştır. Bu tetkikÖZET Bronşektazili 50 Pediatrik Olgunun Değerlendirilmesi Bronşektazi (BE), sıklığı gelişmiş ülkelerde giderek azalmasına rağmen ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde önemini koruyan bir kronik solunum yolu patolojisidir. Bu çalışmada BE’li hastalarımızda etiyoloji ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 1995-2004 tarihleri arasında hastanemiz Alerji-Solunum Polikliniği’de izlenen 50 BE’li hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaşları, cinsleri, başvuru yakınmaları, yakınmalarının süresi, fizik bulguları, etiyolojiye yönelik tetkikleri, akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ve izlem süreleri kaydedilmiştir. Hastaların %40’ı kız, %60’ı erkek olup ortalama başvuru yaşı 6.9±3.5 yaş (0.6-14.4yaş) olarak saptanmıştır. BE etiyolojisinde en sık yer alan patolojiler; geçirilmiş akciğer enfeksiyonu (%34), reaktif havayolu hastalığı (%22), tüberküloz (%20) olarak belirlenmiştir. En sık başvuru yakınmaları öksürük (%54.3) ve ateş (%48.5) olarak saptanmıştır. Sadece iki hastada akciğer grafisi ile BE düşünülmüş, hastaların tümünde kesin tanı BT ile konmuştur. BE’nin lokalizasyonu yaygın akciğer tutulumu (%24), birden fazla lobda tutulum (%34), tek lob tutulumu (%42) olarak gözlenmiştir. BE’li hastalarda etiyolojik faktör olarak en sık karşımıza akciğer enfeksiyonları çıkmakta ve başta enfeksiyon sonrası gelişen BE’ler olmak üzere tüm BE kuşkulu hastalarda tanı için BT istenmelidir. Anahtar sözcükler: bronşektazi, etiyoloji, çocuk ABSTRACT The Evaluation of 50 Pediatric Patients with Bronchiectasis Bronchiectasis (BE) still keeps its importance as a chronic respiratory tract disease in developing countries like ours despite its declining incidence in developed countries. This study is aimed to evaluate the clinical characteristics of our BE patients. Fifty BE patients followed up in our Allergy and Pulmonology Out-patient Clinics during 1995-2004 was retrospectively investigated. Their ages, genders, complaints on admission and how long they persisted, physical findings, etiological laboratory investigations, chest radiographic and computarized tomographic (CT) findings, and follow-up periods were recorded. Forty percent of the patients were female and 60% were male. Average age of admission was 6.9±3.5 years (0.6-14.4 years). The most frequent causes of BE were found to be previous pneumonic illness (%34), reactive airway disease (%22), tuberculosis (20%). Cough (54.3%) and fever (48.5%) were the most frequently identified symptoms. BE diagnosis was suggested in only two of the patients with a chest radiograph, and all were diagnosed with CT. The localisations of BE were diffuse involvement (24%), involvement of more than one lobe (34%), and single lobe involvement (42%). Previous pneumonic illness is the most common cause of BE, moreover if there is any suspicion for the bronchiectasis, developed after lung infection or other reasons, CT scanning as gold standard should be performed. Keywords: bronchiectasis, etiology, childhood