Cognitive Flexibility and Positivity as Predictors of Career Future in University Students


Creative Commons License

Akyol E. Y. , Boyacı M.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.10, no.57, pp.297-320, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 57
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Page Numbers: pp.297-320

Abstract

The purpose of this study is to examine whether the career future of university students can be predicted significantly by cognitive flexibility and positivity. The study designed for this purpose consists of 401 participants (290 female, 111 male) who attended two different universities in Ankara and Istanbul. The data of this research were collected by using Turkish adaptation of the "Career Futures Scale (CFS)", "Cognitive Flexibility Inventory (CFI)", and "Positivity Scale (PS)". Besides these, a personal information form was used for collecting various demographic variables. The findings of this research demonstrated that there is a positive and significant relationship between career future, cognitive flexibility, and positivity. As a result of the analyses conducted in order to test the predictability of the career future by cognitive flexibility and positivity, they were found to be a significant predictor of the career future of university students (R2 = .48, p < .01). In addition to these findings, fourth-year students' career future scores were found to be significantly higher than the second and third grade students. Moreover, the career future scores of students who voluntarily selected their major of study were significantly higher than those who unwillingly chose it.

Bu araştırmanın amacı, bilişsel esneklik ve pozitifliğin üniversite öğrencilerinin kariyer geleceğini anlamlı biçimde yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara ve İstanbul ilinde yer alan 2 farklı üniversitede öğrenimine devam eden 290’ı kadın ve 111’i erkek olmak üzere toplam 401 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplamak için katılımcılara, araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu (KBF), Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL), Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE) ve Pozitiflik Ölçeği (PÖ) uygulanmıştır. Sonuçlar, kariyer geleceği, bilişsel esneklik ve pozitiflik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bilişsel esneklik ve pozitifliğin kariyer geleceğini ne düzeyde yordadığını test etmek maksadıyla yapılan analizler neticesinde bilişsel esneklik ve pozitifliğin, üniversite öğrencilerinin kariyer geleceklerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (R2 = .48, p < .01). Bu bulguların yanı sıra dördüncü sınıf öğrencilerinin kariyer geleceği puanlarının ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinden anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu bulunmuştur. Ayrıca sonuçlar, bölümüne isteyerek gelen öğrencilerin kariyer geleceği puanlarının kendi isteği dışında gelenlerden anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu göstermiştir.