Tarihi Bir Vesika: Başarının Ödüllendirilmesi


Kılıç E.

Diğer, ss.44-45, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.44-45

Özet

"Devletlü efendim hazretleri

On beşe sene mukaddem Selânik'te te'sis etmiş olduğu mekteb-i husûsinin şimdiye kadar kesb etdiği terakkiden dolayı müesses ve müdîri bulunan Şemsi Efendi'ye tebdîlen ve taltîfen dördüncü rütbeden Mecidî nişân-ı zî-şânı i'tâsı hakkında Maârif Nezâret-i Celîlesi'nin tezkirei arz u takdim kılınmış olmağla ol bâbda her ne veçhile emr ü fermân-ı cenâb-ı pâdişâhî müte'allik ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı nünîfi infâz edileceği beyanıyla tezkire-i senâverî terkim olundu efendim".