Nurses' Experiences Regarding the Scientific Research Process and Obstacles Encounter


Creative Commons License

Savcı C. , Şerbetçi G., Özel H.

İnönü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.2, pp.694-705, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33715/inonusaglik.845037
  • Title of Journal : İnönü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
  • Page Numbers: pp.694-705

Abstract

The study was planned to determine the nurses' management of a scientific research process in the fields of clinical practice, their experiences, the obstacles they face and the factors that affect them. The population of the descriptive study consisted of 1270 nurses working in 10 health institutions in Istanbul between April and May 2017. The sample was composed of 295 nurses with a sampling error of 0.05. The data were collected using a "Structured Information Form" consisting of 18 questions in total, after approval of the ethics committee. The data were analyzed by descriptive statistical methods using the SPSS 22 program. The significance level was accepted as p <0.05. 56.6% of the participants had a bachelor's degree, 51.9% managed a scientific research process determined. It was observed that issues such as excessive workload (30.2%), lack of time (23.1%), not knowing how to conduct scientific research (18.6%) took the first place. In the scientific research process, it was determined that they often had difficulties in writing the research as an article (40.3%), deciding on the research topic (39.9%), reaching the source related to the research subject (33.3%). It was determined that age (p<0.05), education level (p=0.000) and having education about scientific research process (p=0.000) had statistically significant positive effects in predicting the state of managing the scientific research process (p=0.000).

Keywords: Nursing, Research, Research activities.

Araştırma, hemşirelerin klinik uygulama alanlarındaki bir bilimsel araştırma sürecini yönetme durumlarını, deneyimlerini, karşılaştıkları engelleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul İlinde 10 sağlık kuruluşunda görevli 1270 hemşire, örneklemini ise, 0.05 örnekleme hatası ile 295 hemşire oluşturmuştur. Veriler etik kurul onayı alınarak 18 sorudan oluşan “Yapılandırılmış Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiş, önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların %56.6’sının lisans mezunu olduğu, %51,9’unun bir bilimsel araştırma sürecini yönettiği belirlenmiştir. Daha önce bilimsel araştırma sürecini yönetmeme nedenleri; iş yükü fazlalığı (%30.2), zaman yetersizliği (%23.1), bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığını bilmemek (%18.6) olduğu belirlenmiştir. Bilimsel araştırma sürecinde ise; araştırmanın makale olarak yazılması (%40.3), araştırma konusuna karar verme (%39.9), araştırma konusuyla ilgili kaynağa ulaşma (%33.3) konularında sıklıkla güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Bilimsel araştırma sürecini yönetme durumunu yordamada yaşın (p<0.05), eğitim düzeyinin (p=0.000) ve bilimsel araştırma süreci hakkında eğitim alma durumunun (p=0.000) pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir (p= 0.000).

Anahtar kelimeler: Araştırma, Araştırma faaliyetleri, Hemşirelik.