A Phenomenological Perspective on Teaching Experiences of Perception Skills of “Time and Chronology” of Classroom Teachers


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Tınmaz E.

Turkish History Education Journal, vol.4, no.1, pp.49-66, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Turkish History Education Journal
  • Page Numbers: pp.49-66

Abstract

The purpose of the present study is to identify the views of classroom teachers on the activities they use for teaching the ability to perceive time and chronology. The sample was comprised of 15 classroom teachers who worked in Serdivan, Sakarya, Turkey, during the 2012-2013 Academic Year. The working group was determined with criterion sampling approach that the one of the purposive sampling methods. Whereas 10 of them were women, the remaining five were men. The study was based on phenomenology, a qualitative research design. A semi-structured interview form was used to provide an in-depth understanding into the views of the teachers. The form consisted of two parts. While the first part contained questions as to personal information about the participants, the questions in the second part were intended for the identification of their views on the activities they used for teaching the ability to perceive time and chronology. The questions were submitted to three specialists, who were kindly asked to assess them in terms of content validity. Next, they were reviewed and revised in accordance with their recommendations. Furthermore, three classroom teachers helped to check the comprehensibility of the questions, and the form was finalized. The data were subject to content analysis. The findings suggested that the classroom teachers tended to use learner-centered teaching strategies and methods, that they did not manage to distinguish between the terms teaching strategies and teaching methods, and that they used timelines, field trips and entertaining activities for teaching the ability to perceive time and chronology.

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin “zaman ve kronolojiyi algılama” becerisinin öğretiminde yararlandıkları etkinliklere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde görev yapan 10’u kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Öğretmenlerin görüşlerini derinlemesine ortaya çıkarmak amacıyla, nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İki bölümden oluşan görüşme formunun birinci bölümünde sınıf öğretmenlerinin kişisel bilgileri, ikinci bölümünde sınıf öğretmenlerinin “zaman ve kronolojiyi algılama” becerisinin öğretiminde yararlandıkları etkinliklere ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlı sorular yer almaktadır. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili üç uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, görüşme formundaki soruların anlaşılırlığı üç sınıf öğretmeni ile görüşülerek kontrol edilmiş ve forma son şekli verilmiştir. Sınıf öğretmenlerinden elde edilen veriler içerik analizi yöntemine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin zaman ve kronolojiyi algılama becerisini öğretirken daha çok öğrenci merkezli öğretim strateji ve yöntemlerini tercih ettikleri; sınıf öğretmenlerinin öğretim stratejileri ile öğretim yöntemlerini ifade ederken karıştırdığı; sınıf öğretmenlerinin zaman ve kronolojiyi algılama becerisini öğretirken zaman şeritlerinden, gözlem gezilerinden ve eğlendirici etkinliklerden yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.