The Role of Local Governments in Ecological Urban Planning


Çelikbilek A.

International Conference On Good Local Governance, İzmir, Turkey, 13 April 2018, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29

Abstract


Hızlı kalkınma ve sanayiye dayalı ekonomi politikaları sonucunda küresel düzlemde, doğal kaynaklar üzerinde ciddi tahribatlar meydana gelmiştir. İnsan hayatının devamı ve kalkınmanın sürdürülmesi için bu kaynaklara duyulan bağımlılık, kaynakların varlıklarını sürdürebilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmesini sağlamıştır. "Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini riske atmadan karşılamak" olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma ve ona bağlı olarak geliştirilen yaklaşımlar, bu stratejilerin temelini oluşturmuştur. Böylece küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel ölçeklerde pek çok sürdürülebilirlik aracı geliştirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de pek çok iyi niyet beyanı bulunsa da bu stratejiler özellikle yerel ölçekte kentsel mekana yansıtılamamıştır.

Sürdürülebilirliğin sağlanması adına geliştirilen ekolojik tasarım yaklaşımları, uygulamada ağırlıkla iki şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki, LEED gibi sertifika programlarını bir prestij unsuru olarak gören ve pazarlayan özel sektör yatırımları, diğeri ise; hızlı kentsel hayata alternatif olarak bireylerin kent içinde ya da kırsal alanda oluşturdukları ekolojik yapı/köy/yaşamlardır. Bu noktada, kent ölçeğinin en önemli yönetim mekanizmalarından olan ve kentsel mekan tasarımı için oldukça güçlü araçlara sahip olan yerel yönetimlerin ekolojik kent planlaması için uygulamada kapsamlı projeler geliştirmediği görülmektedir.

Bu çalışma, yerel yönetimlerin kentleşme pratiklerini yönlendirme, öncülük etme, toplumu bilgilendirme, eğitme, sosyal hizmet sağlama gibi işlevlerine dayanarak, büyük kentlerde ekolojik yaşam alanları oluşturmadaki rolünü tartışma amacındadır. Çalışma kapsamında bu rolün önemini tartışmak için öncelikle sürdürülebilir kentsel gelişim ve bu gelişimde yerel yönetimlerin rolüne ilişkin literatür tartışması yapılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; yerel yönetimlerin ekolojik yaşam alanı tasarımlarında başarılı bir örnek olarak görülen ve Türkiye'nin ilk ekolojik çocuk yuvası olarak nitelendirilen Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası'nın tasarım süreç ve ilkeleri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Kent, Tasarım, Yerel Yönetim