Çalışanların İşletmeye Ortak Edilmesi (Hisse Edindirme Planları) ile Çalışan Davranışları Arasındaki İlişki: Meta Analiz Çalışması


Atay F., Çankır B.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.101-120, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29106/fesa.709638
  • Dergi Adı: Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.101-120

Özet

Çalışan sahipliği ve bu kapsamdaki hisse edindirme uygulamaları son yıllarda hem işletmeler açısından hem de akademik literatürde önemli bir ilgi alanı olmuştur. Birçok akademik araştırma, hisse edindirme uygulamalarının işgören davranışları üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmamızda, bu konuyu ele almış araştırmalara ait nicel bulguları bir arada yorumlayabilmek amacıyla, akademik veri tabanlarından 547 çalışma taranmış olup yeterli kriterleri sağlayan toplam 11,405 kişilik bir örneklem grubundan oluşan 18 araştırmadan elde edilen bulgular meta analiz yöntemiyle sentezlenmiştir. Analiz sonucunda hisse edindirme uygulamalarının örgütsel bağlılık, çalışmaya tutkunluk ve motivasyonu artırdığı, işten ayrılma niyeti ve devamsızlığı azalttığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

Employee ownership and stock ownership plans have been an important area of interest both in businesses and in the academic literature. Many academic studies have examined the impact of employee ownership on employee behavior. In our study, to analysis the quantitative findings of the studies dealing with this subject together, 547 studies from academic databases were reviewed and the findings obtained from 18 studies consisting of a sample group of 11,405 people providing adequate criteria were synthesized with meta-analysis method. As a result of the analysis, it was found that employee ownership practices increase organizational commitment, work engagement and motivation, and decrease the turnover intention and absenteeism.