Tüberküloz tedavisi sırasında gelişen hepatotoksisite semptomlarının klinik önemi


CEYLAN E.

Solunum, vol.6, pp.215-219, 2004 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Solunum
  • Page Numbers: pp.215-219

Abstract

THE CLINICAL IMPORTANCE OF SYMPTOMS OF HEPATOTOXICITY OCCURRING DURING TUBERCULOSIS TREATMENT Summary In our study 115 cases whose tuberculosis treatment started at Bingöl Tuberculosis Dispensary between January 1999 and June 2001 were included. In the 115 cases the symptoms of hepatotoxicity and their clinical importance were analysed retrospectively. In 23 of 115 cases increases in serum transaminase levels were reported. In 8 of the 23 cases toxic hepatitis requiring stopping the treatment developed. In 15 of the 23 cases serum transaminase levels returned to normal levels. In the cases anorexia (30%), fatigue (30%), nausea (30%), epigastric tenderness (30%), vomiting (23%), ache at right hypochondrium (12%) and jaundice (1.7%) were reported at the beginning of the treatment. Concerning the symptoms of hepatotoxicity equal statistically significant difference were reported among the cases with toxic hepatitis, the cases whose serum transaminase levels increased temporarily and the cases with normal serum transaminase levels (p<0.001). These data suggest that symptoms of the cases might be important criteria in differentiating toxic hepatitis and toxic hepatitis. In conclusion informing the patients about the symptoms is very important in preventing hepatotoxicity. Furthermore, symptoms of hepatotoxicity that may occur should be evaluated with care. The cases should be followed closely if the symptoms are present. Tenderness at right hypochondrium should alert us about the presence of toxic hepatitis. Key Words: Tuberculosis treatment, hepatotoxicity.
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE SEMPTOMLARININ KLİNİK ÖNEMİ Özet Çalışmamızda Bingöl Verem Savaş Dispanseri’nde Ocak 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında tüberküloz tedavisi başlanılan 115 olgu hepatotoksisite semptomları ve bunların klinik önemi açısından retrospektif olarak analiz edildi. Olguların 23’ünde çeşitli düzeylerde transaminaz değerlerinde yükselmeler saptanmış olup, 8’inde tüberküloz tedavisinin kesilmesini gerektiren toksik hepatit gelişirken, 15’inde transaminazlar izlemle normale dönmüştür. Olgularımızda tedavi başlangıcında tedaviye bağlı olarak %30’unda iştahsızlık, %30’unda halsizlik, %30’unda bulantı, %30’unda epigastrik hassasiyet, %23’ünde kusma, %12’sinde sağ hipokondrium da ağrı ve %1.7’sinde sarılık tespit edildi. Toksik hepatitli olgular, transaminaz değerlerinde geçici yükselme görülen olgular ve transaminaz değerleri normal olan olgular hepatotoksisite semptomları açısından karşılaştırıldığında 3 grup arasında aynı oranda anlamlı farklılık izlendi (p<0.001). Bu veriler, hastalara ait semptomların geçici transaminaz yüksekliği ve toksik hepatit ayırımında önemli bir kriter olabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak hastaların hepatotoksisite semptomları açısından bilgilendirilmesi hepatotoksisiteye karşı alınabilecek en etkili önlem olacaktır. Ayrıca gelişebilecek hepatotoksisite semptomları dikkatle değerlendirmeli ve hepatotoksisite semptomları varlığında hastalar yakın takibe alınmalıdır. Sağ hipokondrium hassasiyeti varlığında ise hastanın toksik hepatit tablosu içinde olabileceği düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler: Tüberküloz tedavisi, hepatotoksisite.