intranasal steroid kullanımının nasal floraya etkisinin araştırılması


Çaşkurlu H. , Gören B.

EKMUD 2020, İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Kasım 2020, ss.19

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.19

Özet

İki Haftalık İntranazal Steroid Kullanımının Nazal Floraya Etkisinin Araştırılması Hülya Çaşkurlu, Burcu Işık Gören İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul Giriş: Alerjik rinit toplumun %20’sini ilgilendiren yaygın bir hastalıktır. Alerjene maruz kalan kişilerde IgE yapımının artması ile oluşan tipik bir hipersensitivite reaksiyonudur. En sık kullanılan ilaçlar ise antihistaminikler ve kortikosteroidlerdir. Kortikosteroidler sistemik yoldan verildiğinde zararlı yan etkilere yol açabileceğinden dolayı alerjik rinit tedavisinde topikal steroidler yaygın olarak kullanılmaktadır. Topikal steroidler minimum yan etkiyle maksimum lokal etki sağlamaları sistemik yan etkilerinin az olması nedeniyle alerjik rinitlerin tedavisinde güvenle kullanılmaktadır. Bu çalışmada burun içine kısa süreli kortikosteroid kullanımının nazal florayı etkileyip etkilemediğini araştırma amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alerjik rinit tanılı hastalarda on gün öncesine kadar herhangi bir sebeple antibiyotik kullanmamış, erişkin hastalardan intranazal kortikostreoid kullanmadan önce ve iki hafta ilaç kullandıktan sonra, altı aylık süreçte her iki burun deliğinden kuru eküvyonlu çubukla kültür alındı. Kanlı ve çukulatamsı besiyerlerine ekildi ve 37 derecelik etüvde 48 saat enkübe edildi. Üreyen mikroorganizmalar standart yöntemlerle idendifiye edildi. Bulgular: Toplam 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 26’sında (%52) steroid kullanmadan önce koagülaz negatif stafilokoklar (KNS), 14’ünde (%28) hemoliz yapmayan streptokoklar, 9 (%18) hastada Staphylococcus aureus (S. aureus) üredi bir olguda ise üreme olmadı. Steroid kullanımından sonra KNS üreyen 26 hastada üreyen bakteri değişmedi. Non-hemolitik streptokok üreyen 14 hastada iki haftalık steroid kullanımı sonrasında KNS, S. aureus üreyen 9 hastanın 6’sında iki haftalık steroid kullanımı sonrasında non-hemolitik streptokok, 3’ünde koagülaz negatif stafilokok üredi. Üreme olmayan bir hastada ise sonrasında nonhemolitik streptokok üredi. Sonuç: Literatür araştırmasında, intanazal steroid kullanımının diğer yan etkilerinin araştırılmasına rağmen normal florada yaptığı değişikliklerle ilgili yapılmış çok az sayıda mikrobiyolojik çalışma bulunmuştur. Kısa süreli kortikosteroid kullanımının normal floraya olan etkisinin araştırıldığı çalışmamızın sonucunda alerjik rinit hastalarında nazal flora bakterilerini değiştirmediği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: İntranazal steroid, nazal flor