An Investigation on the Perceptions of the Primary School Students Relating to Constructivist Social Studies Learning- Teaching Process


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Güngör A.

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), vol.1, no.1, pp.24-30, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER)
  • Page Numbers: pp.24-30

Abstract

This research was conducted to study the perceptions of the primary school students relating to constructivist social studies learning teaching process in terms of some variables. For this purpose, a twenty point scale of four sub-dimensions was used. The scale has a Cronbach's Alpha reliability coefficient of 78 and accounts for 41.25% of the variance. The sub-dimensions of the scale are "teaching material", "student centered learning", "transfer of knowledge" and "classroom climate". The scale was applied on 1619 primary school students, 763 being female and the remaining 826 being male, in Sakarya during the Educational Year 2011-2012. The research is a study structured in surveying model. The findings of the research indicate that there is no significant depending on the sub-dimensions; teaching material, student centred learning, transfer of knowledge, classroom climate related to gender of the students. The study suggested a meaningful difference depending on teaching material, in favor of female students, depending on transfer of knowledge, classroom climate, and the scale related to grade level, in favor of 4th grade students, depending on teaching material, student centred learning, transfer of knowledge, classroom climate and the scale related to the type of school, in favor of the students who study at private schools, depending on teaching material, student centred learning, transfer of knowledge, classroom climate and the scale related to whether the students have internet access in their houses, in favor of those who have internet access at home.

Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme sürecine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla dört alt boyuttan oluşan 20 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .78 olan ölçek, varyansın %41.25’ini açıklamaktadır. Ölçeğin alt boyutları “öğretim materyali”, “öğrenci merkezli öğrenme”, “bilginin transferi” ve “sınıf iklimi”dir. Ölçek, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sakarya’da öğrenim gören 793’ü kız (%49), 826’sı erkek olmak üzere toplam 1619 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma tarama modelinde yapılandırılan bir çalışmadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre yapılandırmacı sosyal bilgiler öğrenme öğretme sürecine ilişkin görüşleri öğrenci merkezli öğrenme, bilginin transferi, sınıf iklimi ve ölçek toplamında anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı; öğretim materyali boyutunda ise kız öğrenciler lehine; sınıf düzeyine göre bilginin transferi, sınıf iklimi ve ölçek toplamında 4. sınıf öğrencileri lehine; okul türüne göre öğretim materyali, öğrenci merkezli öğrenme, bilginin transferi, sınıf iklimi ve ölçek toplamında özel okullarda öğrenim gören öğrenciler lehine; öğrencilerin evlerinde internet olması durumuna göre öğrenci merkezli öğrenme, bilginin transferi, sınıf iklimi ve ölçek toplamında evinde internet olanlar lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur.