The Perspective of Guidance and Psychological Counselling Department and Pedagogical Formation Education Certificate Program Students on Their Profession and Their Professional Competence: A Mixed Method Study


Creative Commons License

Özmen Z. K. , Kabapınar Y.

Erciyes Eğitim Dergisi, vol.3, no.1, pp.37-67, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.32433/eje
  • Title of Journal : Erciyes Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.37-67

Abstract

School councellors are the important members of the school team in the education of students who are equipped with 21st century skills. How the school councellors (some others can also be appointed as school councellors even if their departments are different) see their profession, and evaluate their professional competence while getting prepared for their profession is important. This study is carried out in order to see the evaluations of Guidance and Psychological Counselling (GPC) 4th Grade and Pedagogical Formation Education Certificate Program (PF) students’ perspectives on their professions and their professional competence. In the study, convergent parallel design among the mixed method designs with both quantitative and qualitative dimensions is used. A questionnaire is conducted in the quantitative dimension, while drawing, metaphor and open-ended questions are used in the qualitative dimension. Quantitative data are collected from 96, and qualitative data are collected from 14 students. According to the findings, the following conclusions are reached: GPC 4th grade students value their profession more than (PF) students do. The professional competence of GPS4th grade students and PFstudents are above the average and there is no difference between two groups. The metaphor question and the drawings are relatively compatible with the school counsellor's job definition. According to the results, students believe that the school councellors are given responsibilities other than the ones in their job description, their professions are not respected and there are prejudices about the school councellors at schools.

Keywords: School councellors, Pedagogical Formation Education Certificate Program, Perspective on Profession, Professional Competence

Rehberlik öğretmenleri, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış öğrencilerin yetişmesinde okuldaki ekibin önemli bir üyesidir. Alan dışı atamaların da yapıldığı rehberlik öğretmenlerinin, göreve hazırlanırken mesleğini nasıl gördüğü ve meslekî yeterlilik durumla rını nasıl değerlendirdiği önemlidir. Bu çalışma; Rehberlik ve Psikolojik Danışma 4.sınıf ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin mesleğe bakış ve meslekî yeterlilik durumlarıyla ilgili değerlendirmelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntemlerden eş zamanlı paralel desen kullanılmıştır. Nicel boyutta anket, nitel boyutta ise resim çizimi, metafor sorusu ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Nicel veriler 96, nitel veriler ise 14 öğrenciden toplanmıştır. Bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: Rehberlik ve Psikolojik Danışma 4.sınıf öğrencileri, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerine göre mesleklerine daha fazla değer vermektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışma 4.sınıf öğrencileri ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin meslekî yeterlilikleri ortalamanın üstündedir ve aralarında bir fark yoktur. Metafor sorusu ve çizilen resimler, rehberlik öğretmeninin görev tanımıyla görece uyumludur. Araştırmada öğrencilerin, rehberlik öğretmenine görev tanımı dışında sorumluluklar verildiğini, mesleklerine saygı gösterilmediğini, okulda rehberlik öğretmeniyle ilgili ön yargılar olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik öğretmeni, Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı, Mesleğe bakış, Meslekî yeterlilik