The Investigation of Master Degree Dissertations Prepared in Sakarya University Institute of Educational Sciences in Terms of Various Variables


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Gürbüz R., Eroğlu S.

VIII. Internetional Graduate Education Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 17 May 2017, pp.15-24

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.15-24

Abstract

The aim of this study is to investigate master degree and doctoral dissertations prepared in Sakarya University (SAU) Institute of Educational Sciences between 2011 and 2016 in terms of various variables. The study was designed with the qualitative research method and the case study model was used. The study group was the dissertations written in Sakarya University (SAU) Institute of  educational Sciences between 2011 and 2016. There was no sampling method because reaching all of the dissertations in the population was targeted. The dissertations written in Sakarya University (SAU) Institute of Educational Sciences between 2011 and 2016 were reached from open dissertation archive. As data collection method, document review method was used. In data analysis, descriptive analysis method was used, and data was categorized in terms of variables such as postgraduate education levels, years, departments, advisors, methods, data collection tools, project supports and topic. Then, the data was coded and the frequencies of these codes were determined. In the study, it was found that the majority of postgraduate dissertations prepared in Sakarya University (SAU) Institute of Educational Sciences is master degree dissertation, such dissertations are Departments of Physical Education and Sports Teaching and Psychological Services in Education, the research methods in the majority of the dissertations were not explained, the study groups of the dissertations consist of elementary school students.

Bu çalışmanın amacı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2011-2016 yılları arasında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile tasarlanmış ve durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2016 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış olan tezler oluşturmaktadır. Çalışmada örnekleme yoluna gidilmemiş, evrendeki tüm tezlere ulaşılması hedeflenmiştir. 2011-2016 yılları arasında SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan tezlere Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün açık tez arşivinden ulaşılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, lisansüstü eğitim düzeyleri, yılları, anabilim dalları, danışmanları, yöntemleri, veri toplama araçları, proje destekleri ve konuları gibi değişkenler açısından incelenecek biçimde kategorize edilmiştir. Ardından veriler kodlanmış ve bu kodlamaların frekansları belirlenmiştir. Araştırmada Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde hazırlanan lisansüstü tezlerin büyük bir bölümünün yüksek lisans tezi olduğu; tezlerin en çok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bilim dallarında yapıldığı; tezlerin büyük kısmında araştırma türünün belirtilmediği; tezlerin çalışma grubunu büyük oranda ilköğretim öğrencilerinin oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.