Bingöl Verem Savaş Dispanseri’nde 1999-2000 Yıllarında İzlenen Yeni Tüberkülozlu Olguların Değerlendirilmesi


CEYLAN E.

Akciğer Arşivi, cilt.1, ss.26-30, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Akciğer Arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.26-30

Özet

BİNGÖL VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ’NDE 1999 - 2000 YILLARINDA İZLENEN YENİ TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Bu çalışmada Bingöl Verem Savaş Dispanseri’ne (VSD) kayıtlı olgular, uluslararası tüberküloz sınıflandırmasına uygun olarak ele alınmış; yaş ve cinsiyet dağılımları, pulmoner ve ekstrapulmoner tutulum oranları, tedavi sonuçları ve kür oranları retrospektif olarak araştırılmıştır. Bingöl VSD’ne Ocak 1999-Aralık 2000 tarihleri arasında başvuran 7123 olgu incelendi. Bu tarihler arasındaki tüm yeni olguların (n:115) retrospektif olarak analizi yapıldı. Yıllık nüfusa göre tespit oranı, olguların yaş ve cinsiyet dağılımı, balgam ARB (+)’lik oranı, pulmoner-ekstrapulmoner tutulum ve tüm olguların tedavi sonuçları değerlendirildi. 1999 yılında aktif tüberküloz olarak takip edilen yeni olgu 65, balgam ARB (+) olgu 7(%11), olgu bulma oranı %6.6 olarak bulundu. Yeni olguların 43’ü(%66) tedavisi tamamlanarak ilaçsız kontrole ayrıldığı saptandı. 1999 yılında 1 olguda nüks saptandı. 2000 yılında aktif tüberküloz tanısıyla takip edilen yeni olgu 50, balgam ARB (+) olgu 8(%16), olgu bulma oranı %7.5 olarak bulundu. Yeni olguların 40(%80)’ının tedavileri tamamlanarak ilaçsız kontrole ayrıldığı saptandı. 2000 yılında 5 olgu nüks olarak saptandı. Her iki yıla ait kayıtlarda ekstrapulmoner tüberküloz olgusuna rastlanılmadı. Yeni olguların 1999 yılında %89’unun(n:58), 2000 yılında % 82’sinin (n:41) 15-44 yaş grubunda olduğu görüldü. Sonuç olarak bölgemizde olgu tespit oranının çok düşük olduğu, yeni olgu ve yeni yayma(+) olguların genç yaş grubunda dağılım gösterdiği, mikrobiyolojik çalışmaların yeterince yapılamamasına rağmen tedaviyi tamamlama oranının yüksek olduğu gözlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Verem Savaş Dispanseri, akciğer tüberkülozu, tedavi sonuçları.
THE ASSESSMENT OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS WHO VISITED TUBERCULOSIS DISPENSARY IN BINGÖL ABSTRACT This study aims to investigate the patients who were registered at Tuberculosis Dispensary in Bingöl in accordance with the international classification of tuberculosis. The dispersion of age and sex, the rate of pulmonary and extra-pulmonary eclipse, the evaluation of the result of patient’s medical treatment, and the rate of cure has been investigated retrospectively. 7123 patients, who applied to Tuberculosis Dispensary in Bingöl between January 1999 and December 2000, were examined. The newly registered patients (n: 115) between this period were analyzed retrospectively. The rate of tuberculosis patients within the annual population, their dispersion of age and sex, the rate of phlegm ARB (), the rate of pulmonary and extra-pulmonary eclipse, and the results of their medical treatment were evaluated. The number of newly registered patients who were followed as having active tuberculosis in 1999 was 65, the number of phlegm ARB () was 7 (%10.8) and the rate of finding proper patients was %6.6. After completion of their medical treatment, 43 (% 66) of the newly registered patients left the dispensary for control without medication. In 1999 relapse was observed in one patient. In 2000 there were 50 newly registered patients who were followed as having active tuberculosis, 8 (%16) patients with phlegm ARB () and the rate of finding proper patients was %7.5. After completion of their medical treatment, 50 (% 80) of the newly registered patients left the dispensary for control without medication. In 2000 5 patients were observed with relapse. There were no patients with extra-pulmonary tuberculosis for these two years. It is observed that in 1999, %89 (n:58) of newly registered patients, and in 2000, %82 (n:41) of newly registered patients were in 15-44 age-group. Consequently, it is observed that the rate of tuberculosis was very low in Bingöl region, the new patients and new spreading patients (+) were dispersed among young age-groups. Although the microbiological studies were applied inadequately, it is noted that the rate of completion of medical treatment was high. Key words: Tuberculosis dispensary, Pulmonary tuberculosis, treatment results.