Bazı antineoplastik, anti-parazitik ve anti-enflamatuar ilaçlarla beraber Amigdalin kullanımının MG63 (osteosarkom) ve FL hücreleri üzerindeki in vitroetkileri


Aydın D., Aydın A., Özkan K. , Turhan Y., Akpınar F. , Tekin Ş.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90

Abstract

Amaç: Günümüz kanser tedavisinde ilaç kombinasyonlarının önemi giderek artmaktadır. Önemli bir bitki metaboliti olan amigdalin’in biyomoleküllerle benzersiz etkileşime girebilecek çok farklı yapısal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, amigdalin’nin kullanıldığı yeni ilaç kombinasyonlarının osteosarkom hücreleri üzerindeki farmakolojik etkileri araştırılmıştır. Yöntem: Bu projede, amigdalin’in bazı antineoplastik (Sisplatin, 5-Fluorourasil, Oksaliplatin ve Kamptotesin), antiparaziter (Metronidazol ve Miltefosin) ve anti-inflammatuar (Kolşisin) ilaçlarla kombine kullanımının antiproliferatif etkileri insan kemik osteosarkom hücre hattı (MG-63) ve normal hücre hattı (FL) kullanılarak incelenmiştir. Hücre proliferasyon deneyi MTT (3-(4,5-Dimetil-2-tiyazolil) -2,5-difenil-2H-tetrazolyum Bromid) yöntemi ile değerlendirildi [1]. 96 kuyulu hücre kültür plakalarının her bir yaklaşık 1x10⁴ hücre inoküle edildi. Hücreler, steril DMSO içinde çözülmüş ilaçlar ile muamele edilerek gece boyunca %5 CO₂ ortamında 37°C’de inkübe edildi. Optimum kombinasyon oranını elde etmek için kullanılan ilaçların bilinen IC50 değerleri dikkate alındı ve Chou-Talalay yönteminde tavsiye edilen kombinasyon oranları kullanıldı [2]. Her deney, her hücre hattı için en az üç kez tekrar edildi. MTT testinden elde edilen veriler, ilaç etkileşimlerini incelemek için yaygın olarak kullanılan Chou-Talalay eşitliğine (fa/fu=[D/Dm]m (D=Dose, fa=etkilenmiş fraksiyon, fu=etkilenmemiş fraksiyon, Dm=medyan efekt doz ve m=eğim)) göre analiz edildi. Veriler CompuSyn sürüm 1 yazılımına yüklenerek kombinasyon indeksi (CI) ve doz redüksiyon indeksi (DRI) parametrelerinin yanı sıra, doz-efekt grafiğinin eğimi (m), %50 etki üreten doz (Dm) ve medyan efekt grafiğinin doğrusal korelasyon katsayısı (r) parametreleri hesaplandı. Bulgular: Amigdalin ve diğer ilaçlar arasındaki etkileşim deneysel olarak gösterildi. Osteosarkom hücrelerinde amigdalin ile metronidazol, kamptotesin, kolşisin, oksaliplatin ve 5-fluorourasil ikili ilaç kombinasyonları sinerjistik bir etki gösterdiği ortaya kondu (CI<1, fa=0.5). Amigdalin ve sisplatin arasında orta düzeyde, amigdalin ve miltefosin arasındaki şiddetli antagonism olduğu görüldü. Doz redüksiyon indeks (DRI) değerlerinden %50 inhibisyon elde etmek için amigdalin varlığında 5-fluorouracil ile kamptotesin daha düşük dozlarda aynı etkiyi gösterebildikleri ortaya kondu. Çıkarımlar: Amigdalin ile metronidazol, kamptotesin, kolşisin, oksaliplatin ve 5-fluorourasil ikili ilaç kombinasyonlarında görülen güçlü sinerjistik etki bu çiftlerin kanser tedavisinde kullanılabileceğini gösterir. Amigdalinin sisplatin ve miltefosin ile gösterdiği antagonism bu çiftlerin beraber kullanımını engeller. Amigdalin kaynaklı sinerjistik etki ilaç verimini artırarak toksisiteyi düşürür. Amigdalinin, osteosarkom tedavisindeki etkinliği in vivo testlerle mutlaka değerlendirilmelidir.