Masif Hemoptizili İntralober Sekestrasyon Olgusu


CEYLAN E.

Solunum, cilt.8, ss.67-70, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Solunum
  • Sayfa Sayıları: ss.67-70

Özet

ÖNCESİNDE ASEMPTOMATİK OLAN, MASİF HEMOPTİZİ İLE BAŞVURAN PULMONER SEKESTRASYON: OLGU SUNUMU ÖZET Pulmoner sekestrasyon, bronşial sistem ile ilişkisi olmayan, aberrant sistemik arterler tarafından beslenen, fonksiyon görmeyen anormal akciğer dokusu olarak tanımlanır. Extralobar ve intralobar olarak sınıflandırılır. Sekestrasyonlar sıklıkla asemptomatiktir ve tesadüfen saptanırlar. Hemoptizi yaygın bir semptom olarak gözlenirken, masif hemoptizi nadiren görülür. Bu çalışmada öncesinde asemptomatik olduğu bilinen, başlangıç semptomları masif hemoptizi ve sağ göğüs ağrısı olan 21 yaşında erkek olguyu sunduk. Göğüs radyogramında sağ alt lob lateral segmentte homojen opasite vardı. Bakteriyolojik ve biyokimyasal testler normaldi. Toraks tomografisinde sağ alt lob lateral segmentte kitle lezyon gözlendi. Bronkoskopik olarak endobronşial sistem normal değerlendirildi. Lezyonun Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesinde kitle içinde renkli akım Doppler sinyalleri gözlendi. Bu bulgular ışığında pulmoner sekestrasyon olabileceği düşünüldü. Aortogram ile inen aortadan kaynaklanan ve sağ akciğer alt loba giren anormal bir arter gösterildi. Selektif anjiografi ile anormal arter görüntülendi. Olgunun tanısı doğrulanarak cerrahiye verildi. Kitle lezyon veya masif hemoptizi ayırıcı tanısında pulmoner sekestrasyonlar düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler: Sekestrasyon, masif hemoptizi, kitle lezyon
A CASE REPORT OF PULMONARY SEQUESTRATION WITH MASSIVE HEMOPTYSIS, PREVIOUSLY ASYMPTOMATIC ABSTRACT Pulmonary sequestration is defined as an area of abnormal pulmonary tissue not connected with the bronchial system, supplied by an aberrant systemic artery and without a normal pulmonary function. It is classificated as extralobar and intralobar. Sequestrations are most frequently asymptomatic and discovered incidentally. While hemoptysis may be a common presenting symptom, massive hemoptysis is rarely seen. We documented a case of a 21-years-old man previously asymptomatic whose initial presentation were massive hemoptysis and right chest pain. Chest X-ray revealed homogenous opacity in lateral segment of right lower lobe. Bacteriological and biochemical tests were normal. The thorax computed tomography showed a mass lesion in the lateral segment of right lower lobe. Broncoscopically, endobronchial system was normal. Color flow Doppler signals were observed in the mass lesion by color Doppler ultrasonographyc evaluation. In light of these findings, pulmonary sequestration was considered. The aortagram showed an abnormal artery originating from the descending aorta, and entering the right lower pulmonary lobe. By selective angiography, the anomalous artery was demonstrated. The diagnosis was confirmed, and the patient was referred for operation. Pulmonary sequestration should be considered in the differential diagnosis of mass lesion or massive hemoptysis.