RETROSPECTIVE EVALUATION OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASES


Creative Commons License

Doğan C., Şener Cömert S., Çağlayan B., Mutlu Ş., Fidan A., Kıral N.

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.15-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-21

Abstract

Aim: Pulmonary thromboembolism (PTE) is a common disease, that requires prompt diagnosis and treatment due to the high morbidity and mortality. The aim of this study is to evaluate retrospectively the clinical, laboratory and radiological findings of patients that diagnosed and treated as PTE.

Material and methods: The files of patients hospitalized in our clinic with the diagnosis of PTE between January 2010-December 2012 were retrospectively analyzed. The demographic and clinical characteristics, risk factors, radiographic and computed tomography angiography findings, laboratory findings, Wells and modified Geneva scores reported. The role of Wells and modified Geneva clinical scores in the diagnosis of PTE was evaluated and compared with each other by MannWhitney-U test using the SPSS 17.0 program, p <0.05 was considered statistically significant.

Results: The most common risk factor was older age (>65) (48.4%) and the most common symptom observed in our patients was dyspnea (75.0%). Chest X-ray reveals most commonly parenchymal lesions in 82 (66.1%) of the cases. Fifty-one (41.1%) of patients had hypoxemia and 69 (55.6%) had hypocapnia. 62.9% of the patients were diagnosed with V/Q scintigraphy and clinical evaluation while 37.1% of them were diagnosed with computed tomography angiography of the thorax. It is determined that Wells score and the modified Geneva score were statistically significant in the diagnosis of PTE (p = 0.03, p <0.0001). Conclusion: We consider that clinical evaluation is also important besides the radiological and laboratory examinations in PTE suspected cases. The morbidity and mortality can be reduced if PTE is kept in mind especially in patients with risk factors.

Amaç: Pulmoner trombo-emboli (PTE) sık karşılaşılan, yüksek morbidite ve mortalitesi nedeniyle hızlı tanı ve tedavi gerektiren bir hastalıktır. Çalış- mamızın amacı kliniğimizde PTE tanısı konularak tedavi edilen olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını retrospektif olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Aralık 2012 tarihleri arasında kliniğimizde yatan PTE tanısı alan olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olguların klinik, radyolojik, laboratuar, demografik özellikleri ile Wells ve modifiye Geneva skorları kayıt edildi. PTE tanısı alan olgularda Wells ve Modifiye Geneva klinik skorlarının tanı koymadaki rolü SPSS 17.0 programı ile student-t testi kullanılarak değerlendirildi ve birbirleri ile karşılaştırıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Olgularda gözlenen en sık risk faktörü 65 yaş üzerinde olmak (%48.4), gözlenen en sıksemptom nefes darlığı (%75), bulunan en sık akciğer grafisi bulgusu parankim lezyonu (%66,1) idi. Olguların 51 (%41.1)’inde hipoksemi, 69 (%55.6)'unda hipokapni - hiperkapni mevcuttu. Olguların %62.9'una V/Q sintigrafisi ve klinik değerlendirme ile, %37.1'ine ise bilgisayarlı toraks anjiografisi ile tanı konulmuştu. PTE tanısındaWells skoru istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p=0.03), modifiye Geneva skoru ileri derecede anlamlı bulundu (p<0.0001). Sonuç: Bu çalışma ile PTE tanısında radyolojik ve laboratuar incelemelerinin yanı sıra klinik değerlendirme skorlamalarının da önemli olduğunu düşünmekteyiz.