İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri


Creative Commons License

Özmen Z. K.

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.175-193, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.175-193

Özet

 Bu çalÕúmada, ilkö÷retim ö÷retmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. Tarama modelinde yapÕlan araútÕrmada 2007-2008 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda østanbul ili Anadolu yakasÕnda çalÕúan 365 ilkö÷retim ö÷retmeninin kiúisel özellikleri ve duygusal zekâ düzeyleri belirlenmiútir. Veri toplama aracÕ olarak Titrek’in geliútirdi÷i “Duygusal Zekâ Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Ölçe÷in geçerlik ve güvenirlik çalÕúmasÕ yapÕlmÕú, Cronbach Alpha Güvenirlik KatsayÕsÕ .96 hesaplanmÕútÕr. Verilerin analizinde SPSS paket programÕ kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda ilkö÷retim okulu ö÷retmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin yeterli oldu÷u ancak sÕnÕf ö÷retmenlerinin branú ö÷retmenlerine göre; bayan ö÷retmenlerin erkek ö÷retmenlere göre duygusal zekâ alanÕnda daha yeterli oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr. Duygusal zekânÕn özbilinç alt boyutu hariç di÷er alt boyutlar ve toplam duygusal zekâ puanÕ yaú ve kÕdem arttÕkça artmaktadÕr. Yine yaú ve kÕdemle ba÷lantÕlÕ olmasÕ sebebiyle özbilinç boyutu hariç mezun olunan bölüme göre iki yÕllÕk e÷itim yüksekokulu mezunu ö÷retmenler daha yüksek puan almÕúlardÕr.

Anahtar Kelimeler: ilkö÷retim, sÕnÕf ö÷retmeni, branú ö÷retmeni, duygusal zekâ.