Antibiotic Resistance of Acintobacter baumannii Strains Isolated in 2015-2018 Years


Creative Commons License

Özekinci T., Habip Z., Önder N., Koçoğlu M. E.

Van Tıp Dergisi, vol.27, no.3, pp.340-344, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2020.73384
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.340-344

Abstract

Objective: Treatment of Acinetobacter baumannii infections has become increasingly diffucult, due to the high resistance rates against commonly administreted antibiotics. The aim of this study is to detect the antibiotic resistance of A.baumannii strains isolated from clinical specimens in years 2015-2018.

Materials and Methods: Antibiotic resistance of 1148 A.baumannii strains isolated from various clinical specimens between January 1, 2015 and December 31, 2018 was investigated retrospectively. Bacteria were identified using MALDI-TOF-MS (Biomerieux Inc., France) system. Antibiotic susceptibility of the strains were performed with Vitek 2 (Biomerieux Inc., Fransa) automated system.

Result: In 1148 of the clinical specimens A.baumannii was isolated. Total antibiotic resistance of isolated strains within these four years were determined as 83.5% for piperacillin/tazobactam, 81.6% for ceftazidime, 81.7% for meropenem, 80.5% for ciprofloxacin, 46.6% for amikacin, 50.4% for gentamicin, 59% for trimethoprim- sulfamethoxazole, 22% for tigecycline and 1.8% for colistin. Colistin resistance was found to be 0.8%, 0%, 2.9% and 3.2% for 2015, 2016, 2017 and 2018, respectively. Tigecycline resistance was determined to be 23.5%, 12.8%, 18.9% and 29.8%, respectively. Conclusion: In our study, colistin and tigecycline were the most effective antibiotics against A.baumanniis trains.However, it is noteworthy that tigecycline resistance increased over the years and colistin resistance was determined. Because of these increase rates, treatment options for clinicians are decreasing day by day. Therefore, it was thought that it is important to examine its own antibiotic resistance profile by each hospital in order to guide clinician for the empiricial treatment of serious infections which can be life threatening especially like Acinetobacter infections.

Amaç: Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarında sık kullanılan antibiyotiklere karşı oluşan yüksek direnç oranları tedavi seçeneklerini azaltmaktadır. Çalışmada2015-2018 yıllarında klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen A.baumannii suşlarının antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 1148 A.baumannii suşunun antibiyotiklere direnciretrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri tanımlaması MALDITOF-MS (Biomerieux Inc., Fransa) sisteminde yapılmıştır. Suşların antibiyotik duyarlılıkları Vitek 2(Biomerieux Inc., Fransa) otomatize sistemi ile yapılmıştır.

Bulgular: Klinik örnekler içerisinde 1148 A.baumannii etken olarak üremiştir. İzole edilen suşlarda antibiyotiklere direnç oranları; piperasilin/tazobaktam %83.5, seftazidim %81.6, meropenem %81.7, siprofloksasin %80.5, amikasin %46.6, gentamisin %50.4, trimetoprim-sülfametaksozol %59, tigesiklin %22 ve kolistin %1.8 olarak bulunmuştur. Kolistin direnci 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %0.8, % 0, %2.9 ve %3.2 olarak tespit edilmiştir. Tigesiklin direnci sırasıyla %23.5, %12.8, %18.9 ve %29.8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda kolistin ve tigesiklin A.baumannii suşlarına karşı en etkili antibiyotik olmakla birlikte, tigesiklin direncini yıllar içinde artış göstermesi ve kolistin direncinin görülmesi dikkat çekicidir. Bu artış oranları nedeniyle klinisyenler için tedavi seçenekleri her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle her hastanenin kendi antibiyotik direnç profilinin gözden geçirilmesinin, özellikle Acinetobacter enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonların ampirik tedavisinde klinisyene yol göstermesi açısından önemli olduğu düşünüldü.