The Impact of a Career Development and Planning Course on University Students’ Career Adaptability Levels


Creative Commons License

Atilla Bal E., Arıkan S.

Global Media Journal- Turkish Edition, vol.10, no.20, pp.414-434, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 20
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Global Media Journal- Turkish Edition
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.414-434

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of a Career Development and Planning course on university students’ career adaptability levels. A pretest–posttest quasi-experimental design with a control group was used to examine the relationships between the variables. The sample group consisted of 41 undergraduate students enrolled in the psychology department of a foundation university in Istanbul. 21 students took part in the experimental group, and the rest of the students were in the control group. The Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) was used in the study to determine the career adaptation levels of the participants. Moreover, qualitative data regarding the benefits of the course were gathered via an open-ended question from the participants in the experimental group. In order to examine the effect of the Career Development and Planning course that was applied to experimental group, the Mann Whitney U test and Wilcoxon signed ranks test were used for making comparisons between the measurements. To analyze the qualitative data, the descriptive analysis technique was used. The quantitative analyses did not yield a significant impact of the course regarding students’ adaptability scores. However, the qualitative analysis results support the theoretical framework and reflect an enhancement in the career adaptability levels of students that went through the intervention. Overall, the research results entail suggestions that can contribute to future educational interventions and support the school-to-work transition of young adults.

Key Words: School to work transition, career adaptability, career planning and development. 

Bu çalışmanın amacı Kariyer Gelişimi ve Planlaması dersinin üniversite öğrencilerinin kariyer uyum düzeylerine olan etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada ön ve son-test ile kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmış, araştırmanın örneklemini İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin Psikoloji bölümünde öğrenim gören 41 lisans öğrencisi oluşturmuştur.Öğrencilerin 21’i deney, geriye kalan 20’si ise kontrol grubunda yer almıştır. Katılımcıların kariyer uyum düzeylerini belirlemek için Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği kullanılmış, ek olarak deney grubu öğrencilerinden dersin en faydalı yönünü belirtmelerinin istendiği nitel veri formu toplanmıştır. Nicel analizler için Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmış, deney grubundan elde edilen nitel verilerin özetlenmesi ve yorumlanmasında betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, nicel verilerin analizinde, Kariyer Gelişimi ve Planlaması dersine katılan deney grubunun son-test ile ön-test puan farkları ile kontrol grubunun son-test ve ön-test puan farkları arasında deney grubu lehine manidar fark bulunmamıştır. Ancak, nitel bulgular incelendiğinde kuramsal çerçeveyi ve ilgili araştırmaları destekleyici sonuçlar elde edilmiştir. Bütünsel olarak araştırma sonuçları, hem gelecekteki benzer eğitsel programlarının içeriğinin oluşturulma sürecini, hem de öğrencilerin okuldan işe geçiş deneyimlerini destekleyecek katkılar içermektedir.

Anahtar Sözcükler: Okuldan işe geçiş, kariyer uyumu, kariyer planlaması ve gelişimi.