The Reliability and Validity of the Turkish Version of the European Evaluation of Vertigo Scale


Creative Commons License

Mutlu B., Mutlu A., Bakıcı B.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.30, no.3, pp.139-145, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24179/kbbbbc.2022-89332
  • Journal Name: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-145

Abstract

Objective: The aim of this study is to make validity and re- liability analysis with the Turkish adaptation of the European Evaluation of Vertigo Scale (EEV-TR). Material and Methods: Patients who applied to the otorhinolaryngology department with vestibular complaints were in- cluded in the study (n=100). EEV scale was adapted into Turkish from the original language. EEV-TR questionnaire and Vertigo Symptom Scale-TR (VSS-TR) assessments of the patients were performed twice, at baseline and on the 4th week. Results: One hundred participants (65 women, 35 men) with a mean age of 50.87±14.94 were enrolled in the research. The mean age of 35 (35%) male patients was 55.51±12.41, and the mean age of 65 (65%) female patients was 48.5±15.75. Seventy seven patients were diagnosed with BPPV, 18 patients with Meniere’s disease, and 5 patients with vestibu- lar neuronitis. The Cronbach’s alpha value of the EEV-TR was calculated as 0.712 in the baseline measurement and 0.864 at the 4th-week measure- ment. The intraclass correlation coefficient of the EEV-TR was 0.835. A significant correlation was found between EEV-TR and VSS-TR baseline measurements (r=.411, p=0.001) and between 4th-week measurements (r=.649, p˂0.001). EEV-TR factorial accumulation was consistent with the original scale. The BPPV discriminative power of the EEV-TR scale was medium to high (p<0.01). Conclusion: EEV-TR is a valid and reliable scale that can be used in the evaluation and follow-up of patients with vestibular complaints. 

Amaç: Bu çalımanın amacı, Avrupa Vertigo Deerlendirme Ölçe- i’nin [European Evaluation of Vertigo (EEV-TR)] Türkçeye uyarlanması ile geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: EEV Ölçei, orijinal dilinden Türkçeye uyarlandı. Kulak burun boaz po- likliniine vestibuler yakınmalarla bavuran 100 hasta çalımaya dâhil edildi. Hastaların EEV Ölçei’nin Türkçe versiyonu ve Vertigo Semptom Skalasının Türkçe versiyonu deerlendirmeleri ilk muayenede ve 4. haftada olmak üzere 2 kez yapıldı. Bulgular: Yaortalaması 50,87±14,94 olan 100 katılımcı (35 erkek, 65 kadın) çalımaya alındı. Otuz be(%35) erkek katı- lımcının yaortalamasının 55,51±12,41, 65 (%65) kadın katılımcının yaortalamasının ise 48,5±15,75 olduu belirlendi. Yetmiyedi hasta benign paroksismal pozisyonel vertigo, 18 hasta Meniere hastalıı, 5 hasta ise ves- tibüler nörinit tanısı aldı. EEV Ölçei’nin Türkçe versiyonunun Cronbach alfa deeri ilk muayenede 0,712, 4. hafta ölçümünde 0,864 olarak hesap- landı. EEV-TR’nin sınıf içi korelasyon katsayısı 0,835 idi. EEV-TR ve Ver- tigo Semptom Skalası’nın Türkçe versiyonu balangıç ölçümleri (r=.411, p=0,001) ve 4. hafta ölçümleri (r=.649, p˂0,001) arasında anlamlı bir iliki bulundu. EEV Ölçei’nin Türkçe versiyonunun faktöriyel daılımı orijinal ölçekle uyumluydu. EEV-TR Ölçei’nin benign paroksismal pozisyonel vertigoyu ayırt edici gücü orta-yüksek seviyedeydi (p<0,01). Sonuç: EEV Ölçei’nin Türkçe versiyonu, vestibüler ikâyetleri olan hastaların deer- lendirilmesinde ve takibinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek- tir.