Investigation Attitudes towards Refugee Students of Class Teachers' in Terms of Several Variables


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Kambur N. İ.

Sakarya University Journal of Education, vol.7, no.2, pp.310-323, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.19126/suje.335877
  • Journal Name: Sakarya University Journal of Education
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.310-323

Abstract

The aim of this study is to examine the attitudes of classroom teachers towards refugee students. For this purpose, “Refugee Student Attitude Scale (RSAS)” which consists of three sub-dimensions and 24 items were developed. Cronbach Alpha reliability coefficient was found .91 and the sub-dimensions of the scale were "communication", "adaptation", "efficiency". The scale was applied to the 501 class teachers. 267 of them were female (53%) and 234 of them were (47%) male who work in the province of Sakarya in the academic year 2016-2017. Kolmogorov-Smirnov test showed that independent variables have a normal distribution. T-test was conducted for gender and whether a refugee student exists in class or not; one-way-Anova was conducted for socioeconomic level changes of seniority and school environment variables. As a result of the research, there was significant difference in the teachers' attitudes towards the refugee students regarding their genders in favor of male teachers in the "competence" dimension. Moreover, there was significant difference in the teachers' attitudes towards the refugee students with respect to the socioeconomic environment in which the school is located in favor of the medium socioeconomic environment. Finally, there was significant difference in the teachers' attitudes towards the refugee students according to whether a refugee student exists in class or not in favor of teachers with refugee students in their class in all sub-dimensions except for "communication" dimension.

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarını incelemektir. Bu amaçla üç alt boyuttan oluşan 24 maddelik Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği (MÖTÖ) geliştirilmiştir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .91 olan ölçeğin alt boyutları "iletişim", "uyum", "yeterlik"tir. Ölçek, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya İlinde çalışan 267’si kadın (%53), 234’ü (%47) erkek olmak üzere toplam 501 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda dağılımların normal olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, sınıfta mülteci öğrenci olup olmama durumu için t-testi; okul çevresinin bulunduğu sosyoekonomik düzey değişenleri için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin cinsiyetlerine göre mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının “yeterlik” boyutunda erkek öğretmenler lehine; okulun bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre orta sosyoekonomik çevre lehine; sınıflarında mülteci öğrenci olup olmama durumuna göre “iletişim” boyutu hariç sınıflarında mülteci öğrenci bulunan öğretmenler lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur.