Matriks Metalloproteinaz İnhibitörlerinin Perforan Yol - Dentat Girus Sinapslarındaki Uzun Süreli Potansiyasyonlara Etkisi: in vivo çalışma.


ARTIŞ A. S.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.33, ss.281-288, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 33 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: ERCİYES TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.281-288

Özet

Özet Amaç: Çalýþmanýn amacý matriks metalloproteinlerinazlarýn (MMPs) perforan yol/dentat girusda hipokampal baðýmlý öðrenmede gerekli olup olmadýðýný araþtýrmaktýr. Bu amaçla, bir MMPs inhibitörü olan FN-439 dentat girusa uygulandý. Gereç ve Yöntemler: Deneyler 18 eriþkin erkek sýçanda gerçekleþtirildi. Her kayýt fazý öncesinde, sýçanlar uretan ile uyutuldu. Uyutulan sýçan, baþýndan stereotaksik alete sabitlendi. Bipolar uyarýcý elektrot medyal perforan yola yerleþtirildi. Ýki kanallý cam mikropipetin kanallarýndan biri yapay BOS veya FN-439 ile dolduruldu ve eksitator postsinaptik alan potansiyellerin (EPSP) kaydýndan önce dentat girusa verildi. Diðer kanal 3M NaCl ile dolduruldu ve EPSP’ler bu kanaldan kaydedildi. Uzun süreli potansiyellerin uyarýlmasý için yüksek frekanslý uyarý (YFU) protokolü uygulandý. Bulgular: FN-439’un uygulanmasý erken ve sürdürme fazýnda EPSP ve populasyon spike’larýnýn inhibisyonu ile sonuçlandý. Uzun süreli potansiyeller, yapay BOS’a göre anlamlý olarak daha az potansiyelize oldular. Sonuç: FN-439 un akut uygulanmasý, anestezili sýçanlarýn perforan yol/dentat giruslarýnda uzun süreli potansiyelleri anlamlý olarak inhibe etti. Böylece MMP’lerin öðrenmede önemli bir model olan uzun süreli potansiyasyonda gerekli olduðu gösterilmiþtir. Anahtar kelimeler: Dentat Girus; Matriks metalloproteinazlar; Uzun-Süre Potansiyasyon.