4- Sağ Koroner Sinüs Çıkışlı Lateral Mİ


Atıcı A.

TurkishCardiologyCongresswith International Participation, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, no.160

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

AMAÇ: Koroner anjiyografi yapılan hastaların yaklaşık %0.5' inde koroner arter anomalisi saptanmaktadır. En sık görülen anomali sol ön inen koroner arter(LAD) ve sirkumfleksin (Cx) sol ana koroner arter yerine ayrı ayrı çıkmasıdır. Bunu sağ koroner arterin (RCA) sol koroner sinüsten çıkması ve Cx’ in sağ koroner sinüsten çıkması takip etmektedir. Bu yazıda oldukça nadir görülen bir konjenital anomali olan sol ana koroner arterin sağ sinüs valsalvadan çıktığı bir olgu sunulmuştur.

MATERYAL-METOD: 63 yaşındaki kadın hasta 3 saatten beri devam eden ve sol omuza yayılan göğüs ağrısı ile hastaneye başvurdu. Daha önceden hiçbir şikayeti olmadığı gibi koroner arter hastalığı için yaş dışında herhangi bir risk faktörü de yoktu. Fizik muayenede kan basıncı 110/70 mmHg, kalp hızı 80/dakika idi. Sistem muayeneleri normaldi. Elektrokardiyografide DI-aVL’ de ST elevasyonu vardı. Hasta akut lateralmiyokardinfarktüsü tanısı ile acil KAG laboratuvarına alındı. Yapılan koroner anjiyografide sol ana koronerin sağ sinüs valsalvadan çıktığı tespit edildi.(Resim 1) LAD proksimalde tam tıkalı izlendi. RCA ve Cx normal idi. LAD’ ye 2.75*26 mm ilaç salınımlı stentimplante edildi. Nonkompliyan 3.5*15 mm balon ile postdilatasyon yapıldı. Tam açıklık sağlandı. Komplikasyon olmadı. (Resim 2,3) Hasta asetilsalisilik asit, klopidogrel, metoprolol, statin tedavisi altında taburcu edildi. 


SONUÇ: Sol ana koroner arterin sağ sinüs Valsalvadan çıkması oldukça nadir görülen bir anomalidir. Hastanın prognozu sol ana koroner arterin seyrine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: lateral Mİ, koroner arter anomalisi, LMCA