Bizans İmparatorluk Sisteminin İdeal Hizmetkârları: Hadımlar


Korucu Yağız F.

Uluslararası XXII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2018, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.1

Özet

Özet

İdeal hizmetkârlar olarak görülmüş hadımlar, tarih boyunca ortak bir özellik olarak birçok medeniyetin hem toplumsal hem de siyasal hayatında etkin bir rol oynamıştır. Farklı amaçlar doğrultusunda insanoğlunun elindeki kudreti vahşice kullanarak toplumsal yapı içerisinde var ettiği bu üçüncü kimlik, 1100 yıl gibi uzun bir geçmişe sahip olan, yapısal oluşum bakımından hem Romalı, hem de Anadolulu olan Bizans kültürü içerisinde de var olmuştur. Bizans kaynakları, hadımlar ve hadım edilme yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgilere maalesef yeterince yer vermemiştir. Bu konudaki veriler sınırlı olmasına rağmen konu, Bizans sosyal tarihine olan ilginin XX. yüzyıl sonlarından itibaren artmasıyla birlikte araştırılmaya başlanmıştır. Örneğin, Bizanslı hadımların diğer toplumlardaki hadımlara göre daha şanslı oldukları ve tıpkı melekler gibi cinsiyetsiz oldukları için toplumda kabul gördükleri, bu kimlikteki insanların, özellikle imparatorluğun devlet teşkilatı içerisinde önem kazanmaya başlaması gibi konular kaynaklardan elde edilen verilerle açıklanabilmiştir. İktidarsız erillerin, imparatorluk içinde neredeyse imparator kadar siyasi anlamda iktidar güç ve yetki kazanmaları, ilgi çekicidir.

Bu bildiri kapsamında, hadım edilme olayının kökenine değinilecek, nedenleri sorgulanacak ve hadımların Bizans İmparatorluğu’nun toplum, din ve siyasi yaşamdaki yeri ile Bizans görsel sanatlarındaki tasvirleri irdelenmeye çalışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, saray hayatı,  hadımlar.

 

ÖAbstract

The eunuchs as a common feature throughout history and ideal servants played an active role in many civilizations, both social and political. This third identity, which has existed in the social structure by brutally using the power of mankind in the direction of different purposes, has also existed in the Byzantine culture, which has a long history of 1100 years, in terms of structural formation, both Roman and Anatolian culture. Unfortunately, the Byzantine sources did not provide enough information about eunuchs and castration methods with details. Despite this limited data, interest in the Byzantine social history has begun to be investigated increasingly since the late 20th century. For instance, the subjects like the Byzantine eunuchs are more fortunate than the eunuchs in other societies and because they are sexless like the angels, they are also liked in the society they live and these people with third identity have begun to gain importance especially in the state organization of the empire can be explained with the obtained data form the source. It is interesting that the impotent masculine, almost empower in the empire, gain power and authority in the political sense.

Within the context of this declaration, the origin of the castration will be handled, its reasons will be questioned, and the position of the eunuchs in the society, religion and political life of the Byzantine Empire and the depictions of Byzantine visual arts will be examined.

 

Keywords: Byzantine Empire, palace life, eunuchs.