Kronik nörolojik hastalığa bağlı beslenme güçlüğü çeken çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi uygulamaları.


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç., Kılıç Y. E. , Pelit M.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, vol.20, pp.89-94, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Çocuk Cerrahisi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-94

Abstract

Aim: The aim is to evaluate the results obtained from percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) placement in children with feeding difficulties due to chronic neurological disease in a pediatric surgical clinic and also to evaluate the current situation and circumstances in Türkiye on the subject. Methods: PEG was placed under general anesthesia and antibioprophylaxis in the operating theatre. Pull technique over a guide wire was used with the aid of fiber optic endoscopy. The caregiver was educated about the proper catheter use and care. Results: During an-8-month period, seven children having severe feeding difficulties and chronic neurological disease underwent PEG placement. They were aged between 15-120 months and weighed between 7,5-16 kg. No procedure- related major complication or mortality occurred. Currently six patients are alive and being fed through the PEG. All gained weight with a decrease in hospital admission rate and an increase in life quality within a catheter follow-up period of 80-265 days. The parents were positive about the effects of PEG on the general well-being and growth of their children. Conclusion: The results obtained showed PEG is a safe and effective in providing long-term enteral nutritional support. It definitely deserves a try to overcome the difficulties and prejudice encountered in practice in our country.
Amaç: Bir çocuk cerrahisi klini¤inin, kronik nörolojik hastal› k nedeniyle beslenme güçlü¤ü çeken çocuklarda, perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamas›na ait deneyiminin derlenerek sonuçlar›n yorumlanmas›; elde edilen sonuçlar›n ›fl›¤›nda Türkiye'de konuyla ilgili varolan durumun de¤erlendirilmesidir. Yöntem: PEG kateteri ameliyathanede, genel anestezi alt› nda, antibiyotik profilaksisi ile, bükülebilir endoskopi eflli¤ inde, k›lavuz tel üzerinden çekme tekni¤i ile uyguland›. Evde bak›m› sa¤layacak kifliye do¤ru ve uygun kateter bak› m› ve kullan›m› konusunda e¤itim verildi. Bulgular: Sekiz ayl›k bir süre içinde, a¤›r beslenme sorunu yaflayan kronik nörolojik hastal›kl› 7 çocu¤a PEG kateteri uyguland›. Çocuklar›n yafllar› 15-120 ay ve a¤›rl›klar› 7,5-16 kg aras›ndayd›. ‹flleme ba¤l› ciddi komplikasyon veya ölüm görülmedi. Hastalar›n 6's› yaflamaktad›r ve PEG yoluyla beslenmektedir. 80-265 günlük kateter izlem süresinde bütün hastalarda belirgin kilo al›m› sa¤lanm›fl, hastaneye yat›fl s›kl›¤› azalm›fl ve yaflam kalitesi artm›flt›r. Aileler PEG kateterinin çocuklar›n›n genel sa¤l›¤›na ve büyümesine katk›lar› konusunda olumlu düflünmektedir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, beslenme güçlü¤ü çeken çocuklarda uzun süreli beslenme deste¤inin sa¤lanmas› için güvenli ve etkili bir yöntem olarak PEG'in tercih edilebilece¤ ini göstermifltir. Bu konuda ülkemiz koflullar›na özgü s›k›nt›lar›n giderilmesi için çaba göstermeye de¤ecektir