Kronik nörolojik hastalığa bağlı beslenme güçlüğü çeken çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi uygulamaları.


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç. , Kılıç Y. E. , Pelit M.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.20, ss.89-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 20
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Çocuk Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.89-94

Özet

Amaç: Bir çocuk cerrahisi klini¤inin, kronik nörolojik hastal› k nedeniyle beslenme güçlü¤ü çeken çocuklarda, perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamas›na ait deneyiminin derlenerek sonuçlar›n yorumlanmas›; elde edilen sonuçlar›n ›fl›¤›nda Türkiye'de konuyla ilgili varolan durumun de¤erlendirilmesidir. Yöntem: PEG kateteri ameliyathanede, genel anestezi alt› nda, antibiyotik profilaksisi ile, bükülebilir endoskopi eflli¤ inde, k›lavuz tel üzerinden çekme tekni¤i ile uyguland›. Evde bak›m› sa¤layacak kifliye do¤ru ve uygun kateter bak› m› ve kullan›m› konusunda e¤itim verildi. Bulgular: Sekiz ayl›k bir süre içinde, a¤›r beslenme sorunu yaflayan kronik nörolojik hastal›kl› 7 çocu¤a PEG kateteri uyguland›. Çocuklar›n yafllar› 15-120 ay ve a¤›rl›klar› 7,5-16 kg aras›ndayd›. ‹flleme ba¤l› ciddi komplikasyon veya ölüm görülmedi. Hastalar›n 6's› yaflamaktad›r ve PEG yoluyla beslenmektedir. 80-265 günlük kateter izlem süresinde bütün hastalarda belirgin kilo al›m› sa¤lanm›fl, hastaneye yat›fl s›kl›¤› azalm›fl ve yaflam kalitesi artm›flt›r. Aileler PEG kateterinin çocuklar›n›n genel sa¤l›¤›na ve büyümesine katk›lar› konusunda olumlu düflünmektedir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, beslenme güçlü¤ü çeken çocuklarda uzun süreli beslenme deste¤inin sa¤lanmas› için güvenli ve etkili bir yöntem olarak PEG'in tercih edilebilece¤ ini göstermifltir. Bu konuda ülkemiz koflullar›na özgü s›k›nt›lar›n giderilmesi için çaba göstermeye de¤ecektir