The Indexed Publication Profile Of Academicians In The Departments Of Health Management


Bilgin İ., Karaman S., Ürek D., Işık O., Uğurluoğlu Ö.

1. International 11. Health And Hospital Administration Conference, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.14-15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14-15

Abstract

Research problem: This study, which examined the indexed publications of the academicians working in the departments of health management at universities, seeks to answer the questions of “how many indexed publications do the academicians have”, “which fields and topics have their publications focused on”, “which journals were these publications published in” and “how many times were referred to these publications”. Study Aim: This study aims to reveal the profile of indexed publications of the academicians working in the departments of health management at universities, by examining the indexed publications within the Web of Science platform. In addition, Turkey’s contribution to the health management literature will also be determined in the context of international field indexes. Method: In the study, firstly, academic staff in the departments of health management at universities were listed from their web pages, their CVs were examined, and then the obtained information was compared with their information in the academic search page of the Council of Higher Education. Secondly, the indexed publications (SCI, SCI-Expanded, SSCI, A & HCI, ESCI) scanned through the "Web of Science" until August 1, 2017 have been taken into consideration within the study scope. After the review of these publications, those without administrative, organizational, political, economic and planning dimensions were evaluated as out-of-field. Results and Conclusion: There were totally 558 indexed publications belonging to 30.3% of a total of 446 academicians (51 professors, 51 associate professors, 157 assistant professors, 50 lecturers and 137 research assistants) serving in the departments of health management. 33.7% of these publications were related to the field of health management; while the remaining 370 publications were found to be out-of-field. It was determined that 312 academicians had no indexed publication. The first three journals including 188 indexed publications, which were found to be related to the field of health management, are as follows: The Journal of Medical Systems (20 publications), the Procedia-Social and Behavioral Sciences (10 publications) and the International Journal of Health Planning and Management (7 publications). It was determined that publications with a total of 1104 citations were performed by an average of four authors for each paper. As a result of examining the indexed publications, the most studied topics were determined as follows: Health Economics and Finance, Organizational Behavior and HRM in Health Institutions, and Quality and Ethics in Health Institutions. 

Çalışmanın Problemi: Sağlık Yönetimi bölümü akademisyenlerinin indeksli yayınlarının incelendiği bu çalışma ile; kaç indeksli yayın olduğu, yayınların hangi alan ve konularda çalışıldığı, hangi dergilerde yayınlandığı ile ne kadar atıf aldığı sorularına cevap aranmaktadır. Çalışmanın Amacı: Bu araştırmada; Web of Science’ta Sağlık Yönetimi bölümü akademisyenleri tarafından yapılan indeksli yayınlar incelenerek, akademisyenlerin indeksli yayın profilini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte uluslararası alan indeksleri kapsamında, Türkiye’nin sağlık yönetimi yazınına katkısı da belirlenmiş olacaktır. Metod: Araştırmada; ilk olarak Sağlık Yönetimi bölümü bulunan üniversitelerin web sayfalarından akademik kadroları listelenmiş ve oluşan liste kapsamında akademisyenlerin özgeçmişleri incelenerek, YÖK Akademik’te bulunan bilgileri ile karşılaştırılmış ve 1.08.2017 tarihine kadar “Web of Science”da taranan (SCI, SCI-Expanded, SSCI, A&HCI, ESCI) indeksli yayınlar inceleme kapsamına alınmıştır. Yapılan tarama sonrasında; yönetsel, örgütsel, politik, ekonomik ve planlama yönü olmayan araştırmalar alan dışı olarak değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Sağlık yönetimi bölümünde görev yapan toplam 446 akademisyenden (51’i Profesör, 51’i Doçent, 157’si Yrd. Doç., 50’si Öğr. Gör. ve 137’si Arş. Gör.) % 30,3 üne ait 558 indeksli yayın bulunmaktadır. Bu yayınların %33,7’si sağlık yönetimi alanı ile ilgili olup; kalan 370 yayının ise alan dışı olduğu ile birlikte 312 akademisyenin indeksli bir yayınının olmadığı tespit edilmiştir. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili olduğu saptanan 188 indeksli yayının yer aldığı ilk üç dergi sırasıyla Journal of Medical Systems (20 yayın), Procedia- Social and Behavioral Sciences (10 yayın) ve International Journal of Health Planning and Management (7 yayın)’dır. Yayınların ortalama 4 yazar tarafından yapıldığı ve toplamda 1104 atıf aldığı saptanmıştır. İndeksli yayınların incelenmesi sonucunda en çok çalışılan konular ise; Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve İKY ve Sağlık Kurumlarında Kalite ve Etik olarak tespit edilmiştir.