Digitalization in Management Accounting and Integration of Management Accounting with Technology within the Scope of Industry 4.0 and through the Period of Covid-19 Pandemic


Creative Commons License

Kızıl C., Muzır E.

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.1, pp.132-144

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.132-144

Abstract

Accounting is a branch of science concerned with recording, classifying, summarizing, reporting, analyzing and interpreting transactions and events expressed in monatary terms. Accounting types are categorized as general accounting (financial accounting), cost accounting and management accounting. Accounting was used mostly as a recording, measuring and calculating tool when it first appeared. Over time, the classification, summarizing, reporting, analyzing and interpretation functions of accounting have also become operational. To give an example, financial analysis (financial statement analysis), which includes the analysis and interpretation functions and has a great importance in strategic decision-making mechanisms of enterprises, draws attention. Undoubtedly, it is one of the turning points that accounting became a modern science, with the double-entry booking keeping system being featured in the book Summa Arithmetica by the Italian mathematician Luca Pacioli. Today, accounting has taken on an identity that is completely integrated with technology. Industry 4.0 and the Covid-19 pandemic have accelerated the integration of accounting into technology and the digitalization process. Concepts such as accounting and artificial intelligence, accounting and machine learning, accounting and reporting of intellectual capital, integrated reporting, accounting for cryptocurrencies, cloud accounting and the use of technology in accounting education and digitalization are frequently used and discussed in our age. The aim of this study is to analyze the digitalization of management accounting and the integration of management accounting with technology within the scope of Industry 4.0 and through the period of Covid-19 pandemic. According to the results of the research, there are some changes and formations in accounting science due to Industry 4.0 and the Covid-19 pandemic. In the context of Industry 4.0, accounting applications can be realized faster, more effectively and cost-free. New employment areas are emerging, and the comparability, reliability and transparency of accounting data are increasing. Accounting errors and frauds are reduced, and flexibility increases with simplicity. Blockchain technology, which is a type of distributed ledger technology, can serve as an example at this point. In the context of the Covid-19 pandemic, some developments have been made in remote auditing and consultancy activities. In addition, the Covid-19 pandemic has led to the emergence of a number of new accounting and financial frauds, and one should be very careful in this regard. Finally, it is imperative that professional accountants keep themselves up-to-date by constantly participating in the necessary training processes in the fields of Industry 4.0, digitalization, technology and innovation.

Muhasebe, para ile ifade edilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Muhasebe türleri genel muhasebe (finansal muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak kategorize edilmektedir. Muhasebe, ilk ortaya çıktığı dönemde daha çok bir kaydetme, ölçme ve hesaplama aracı olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde ise muhasebenin sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama fonksiyonları da işlerlik kazanmıştır. Örnek vermek gerekirse, günümüzde analiz etme ve yorumlama fonksiyonlarını içeren ve işletmelerin stratejik karar alma mekanizmaları hususunda büyük öneme sahip olan finansal analiz (mali tablolar analizi) dikkat çekmektedir. Hiç şüphesiz, çift taraflı kayıt sisteminin İtalyan matematikçi Luca Pacioli tarafından Summa Arithmetica isimli kitabında yer bulmasıyla muhasebenin modern bir bilim haline gelmesi de dönüm noktalarından biridir. Günümüzde ise muhasebe tamamen teknoloji ile entegre bir kimliğe bürünmüştür. Endüstri 4.0 ve Covid-19 pandemesi, muhasebenin teknolojiye entegrasyonunu ve dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Muhasebe ve yapay zeka, muhasebe ve makine öğrenmesi, entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, entegre raporlama, kripto paraların muhasebeleştirilmesi, bulut muhasebe ve muhasebe eğitiminde teknolojinin kullanılması ile dijitalleşme gibi kavramlar çağımızda sıkça kullanılmakta ve tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Endüstri 4.0 kapsamında ve Covid-19 pandemi sürecinde yönetim muhasebesinde dijitalleşme ve yönetim muhasebesinin teknolojiyle entegrasyonunu analiz etmektir. Araştırma sonuçlarına göre, Endüstri 4.0 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle muhasebe biliminde bir takım değişiklikler ve şekillenmeler söz konusudur. Endüstri 4.0 bağlamında, muhasebe uygulamaları daha hızlı, etkin ve maliyetsiz gerçekleşebilmektedir. Yeni istihdam alanları doğmakta, muhasebe verilerinin karşılaştırabilirliği, güvenilirliği ve şeffaflığı artmaktadır. Muhasebe hata ve hileleri azalmakta, yalınlık ile esneklik yükselmektedir. Dağıtık defter teknolojisinin bir tipi olan blok zinciri teknolojisi bu noktada örnek teşkil edebilir. Covid-19 pandemisi bağlamında ise, denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin uzaktan yapılması konusunda bir takım gelişmeler kat edilmiştir. Bunun yanında, Covid-19 pandemisi bazı yeni muhasebesel ve finansal hilelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur ve bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Son olarak, muhasebe meslek mensuplarının Endüstri 4.0, dijitalleşme, teknoloji ile inovasyon alanlarında sürekli gerekli eğitim süreçlerine katılarak kendilerini güncel tutmaları şarttır.