2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özmen Z. K.

Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), cilt.9, ss.521-548, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.18039/ajesi.577387
  • Dergi Adı: Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)
  • Sayfa Sayısı: ss.521-548

Özet

Bu araştırma, 2018 yılında değiştirilen ve 2018-2019 yılında 1.sınıflara uygulanmaya

başlanan sınıf öğretmenliği lisans programının, sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının

mesleki ihtiyaçlarını karşılama durumlarını belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır.

Veriler, 2016-2018 yılları arasında Devlet ve vakıf okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinden ve

sınıf öğretmenliği 4.sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından

hazırlanan açık uçlu anket soruları ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve

betimsel analizle bulgulara dönüştürülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, yeni değiştirilen sınıf

öğretmenliği lisans programının, sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının beklentilerini

karşıladığı ifade edilebilir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının, eklenmesini arzu ettikleri derslerin

büyük çoğunluğu, seçmeli dersler adı altında yer alan ders havuzunda bulunmaktadır. Yeni

programdan Genel Fizik, Genel Kimya, Genel Biyoloji, Uygarlık Tarihi gibi derslerin çıkarılması

da katılımcıların beklentisi yönündedir. Ayrıca alan eğitimi derslerine ilk yıldan başlanması,

öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmalarında ve mesleği tanımalarında önemlidir.

Yeni programda eleştirilen konu, üçüncü sınıfta yer alan “Okul Deneyimi” dersinin

kaldırılmasıdır. İlk yıldan itibaren öğretmenlik uygulaması ile ilgili derslerin programda yer

almasını isteyen katılımcılar için, meslekî ihtiyacı karşılamayan tek durum, Öğretmenlik

Uygulaması dersinin sadece son sınıfta olmasıdır. Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yeni

programın uygulanma aşamasındaki beklentileri; ders içeriklerinin MEB-YÖK uyumunu

gerçekleştirecek şekilde tasarlanması, derslerin uygulama ağırlıklı olması, akademisyenlerde

öğretmenlik tecrübesinin bulunması, şeklindedir.

Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmeni, lisans programı, öğretmen adayı