Robotic-assisted Laparoscopic (ROYAL) Low Anterior Resection: Case Report


Alimoglu O. , ÇALIŞKAN M., KILIÇ A., ATAK I.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1401-1404, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 32 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2012
  • Doi Numarası: 10.5336/medsci.2010-20779
  • Dergi Adı: TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI
  • Sayfa Sayısı: ss.1401-1404

Özet

Bu ça lış ma da, ro bot [da Vin ci S® Cer ra hi Sis te mi (In tu i ti ve Sur gi cal, Sunn yva le, ABD)] yardım lı la pa ros ko pik (RO YAL) aşa ğı an te ri or re zek si yon ya pı lan bir ol gu su nul du. Üm ra ni ye Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si Ge nel Cer ra hi Kli ni ği’n de rek tum kan se ri ne de niy le 60 ya şın da bir ka dın has ta ya RO YAL aşa ğı an te ri or re zek si yon ya pıl dı. Ol gu da in tra o pe ra tif ve pos to pe ra tif komp li kas - yon ge liş me di. Has ta ne de ka lış sü re si 8 gün idi. Pel vis gi bi dar ve de rin ana to mik alan lar da ro bot yar dım lı la pa ros ko pik aşa ğı an te ri or re zek si yon ra hat ve gü ven le uy gu la na bil mek te dir.