Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Fenemolojik Bir Bakış


Creative Commons License

Sağlam H. İ.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 20 Nisan 2016, ss.558-564

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.558-564

Özet

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenliğine ilişkin olarak öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi’nde öğrenim gören 16’sı (%40) kadın, 24’ü (%60) erkek olmak üzere toplam 40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla, nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İki bölümden oluşan görüşme formunun birinci bölümünde öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine, ikinci bölümünde öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretmenliğine ilişkin görüşlerini belirleyecek sorulara yer verilmiştir. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili üç uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, görüşme formundaki soruların anlaşılırlığı beş öğretmen adayı ile görüşülerek kontrol edilmiş ve forma son şekli verilmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmada; öğretmen adaylarının %40’ının sosyal bilgiler öğretmenliğini yeniden tercih etmek istediği, %55’inin yeniden tercih etmek istemediği,  %5’inin tercih edip etmemede kararsız kaldığı; öğretmen adaylarının %72.5’inin sosyal bilgiler öğretmenliğine yönelik olumlu bir algıya sahip olduğu, %27.5’inin ise olumsuz bir algıya sahip olduğu  sonucuna ulaşılmıştır.

The purpose of this study is to identify the views of prospective teachers on social studies teaching. The sample contained 40 prospective teachers, 16 of them being female (40%) and 24 of them being male (60%), who studied Social Studies Teaching at Sakarya University during the 2015-2016 Academic Year. The study was designed as a phenomenological one, a qualitative research design. The views of the prospective teachers were identified using a semi-structured interview form, a qualitative data collection instrument. The form consisted of two sections. The first one attempted to collect personal information about the prospective teachers, whereas the second one was intended for the identification of their views on social studies teaching. The interview form was submitted to three experts who specialized in the area. They were requested to assess the content validity of the questions, which were revised in accordance with their advice. In addition, the comprehensibility of the questions was tested by five prospective teachers before it was analyzed. The data were subject to content analysis. While 40% of the prospective teachers reported that they would like to choose social studies teaching again if they had the chance, 55% said they would not, and another 5% was undecided. The results showed that 72.5% of them had a positive perception of social studies teaching whereas the remaining 27.5% had a negative perception.