Investigation of The Attidues of Primary School Students Towards Oral History in Terms of Various Variabilities


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Sayımlı S.

Milli Eğitim Dergisi, vol.47, no.219, pp.89-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 219
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Milli Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.89-104

Abstract

This research was conducted to determine the attitudes of primary school students towards oral history. For this purpose, 15-item Oral History Attitude Scale (OHAS) consisting of two sub-factors was applied. The scale with Cronbach Alpha reliability coefficient 76 explains 46.62% of the variance. The sub-factors of the scale are “individual” and “social”. The scale has been applied for 1624 students consisting of 817 female and 807 male students who are studying in 3 and 4. years of primary school in Sakarya in the academic year of 2017-2018. After analyzing the validity and reliability of the data collection tool, the data were analyzed according to the sub-problems of the research. As a result of the research, it has been realized that the attitudes of students towards oral history differ significantly in favor of the female students according to their gender; in favor of students who attend state school; in favor of students who enjoy history topics according to enjoyment of history subjects. It has been understood that grade level, family type haven’t differed the attidues of students towards oral history. The findings were discussed in the light of the literature and suggestions for new investigations were given.

Bu araştırma, ilkokul öğrencilerinin sözlü tarihe yönelik tutumlarının

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla iki alt boyuttan oluşan 15 maddelik Sözlü Tarih Tutum Ölçeği (STTÖ) uygulanmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .76 olan ölçek, varyansın % 46.62’sini açıklamaktadır. Ölçeğin alt boyutları “bireysel” ve “toplumsal”dır. Ölçek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinde ilkokul 3 ve 4. sınıflarda öğrenim gören 817’si kız, 807’si erkek olmak üzere toplam 1624 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra veriler araştırmanın alt problemlerine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre sözlü tarihe yönelik tutumlarının kız öğrenciler lehine; okul türüne göre devlet okuluna devam eden öğrenciler lehine; tarih konularından hoşlanma düzeyine göre tarih konularından hoşlanan öğrenciler lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Sınıf düzeyinin, aile türünün öğrencilerin sözlü tarihe yönelik tutumlarını anlamlı bir şekilde farklılaştırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yeni araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.