İstanbul’da Akut Apandisit İnsidansı: 8 Yıllık Olgu Analizi


Creative Commons License

Kırman Ü., Keser B., Çolapkulu N., Sürek A., Erçetin C., Küçük H. F. , ...More

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, vol.12, pp.6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 12
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6

Abstract

GİRİŞ: Akut apandisit, en sık görülen akut karın nedenlerinden biridir. Günümüzde akut apandisit tanısı konulan hastalara cerrahi tedavi önerilmektedir. Akut apandisit tedavisinde, açık veya laparoskopik apendektomi teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’daki akut apandisit olgularının yıllara ve aylara göre insidansını belirlemeyi, açık ve laparoskopik apendektomi oranlarını incelemeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin arşivinde yer alan Marmara Bölgesi Aylık Travma ve Acil Cerrahi Toplantılarının Ocak 2012-Haziran 2019 tarihleri arasındaki verileri incelendi. Toplamda 10 üniversite ve eğitim-araştırma hastanesinin akut apandisit verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistik testleri, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD post-hoc testi uygulandı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: Bu çalışmada 37.196 akut apandisit olgusu değerlendirildi. Akut apandisit olgularının %1.7’sı perfore apandisit, %0.6’sı plastron apandisit idi. Akut apandisit insidansının ve insidans hızının yıllara göre artış eğiliminde olduğu gözlendi. Belirlenen zaman aralığında, toplam laparoskopik apendektomi uygulama oranı en yüksek olan hastanede bu oran %93 iken, en düşük olan hastanede %18.5 olarak tespit edildi. Yıllara göre laparoskopik apendektomi uygulama oranının artış eğiliminde olduğu görüldü. En yüksek olgu sayısının görüldüğü mevsim ilkbahar, en düşük olgu sayısının görüldüğü mevsim kış olarak saptandı (sırasıyla 9.654; 8.782). İstatistiksel analizler sonucu; akut apandisitin kış mevsiminde, ilkbahar ve yaz mevsimlerine göre anlamlı derecede daha az görüldüğü tespit edildi (sırasıyla p=0.008; p=0.04).

TARTIŞMA-SONUÇ: İstanbul’da akut apandisit insidansı ve insidans hızı artmaktadır. İstanbul’daki akut apandisit olgularının tedavisinde, laparoskopik apendektomi uygulanma sıklığı yıl geçtikçe artmaktadır. Akut apandisit en çok ilkbahar mevsiminde, en az kış mevsiminde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, istanbul, apendektomi, insidans