125 Plörezili Olgunun İncelenmesi


CEYLAN E.

VAN TIP DERGİSİ, cilt.5, ss.225-231, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: VAN TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.225-231

Özet

125 Plörezili Olgunun İncelenmesi Erkan Ceylan, Bülent Özbay, Kürşat Uzun, Mehmet Gencer, Abdullah Gülsün, İsmail Zehir Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Özet: Ocak 1996ve Mayıs 1998 tarihleri arasında kliniğimizde yatan ve diğer kliniklerde yatarak tedavi görmekte iken kliniğimizce konsülte edilen toplam 125 plörezili olgu incelendi. Olguların 81’i(%64.8) erkek, 44’ü (%35.2) kadındı. Plevra sıvısının transüda-eksuda ayırımında Light kriterleri kullanıldı. Olguların 95’i(%76) eksuda, 30’u (%24) transüda özelliğindeydi. Etyolojik açıdan değerlendirildiğinde olguların %28’inin tüberküloz plörezi, %32’sinin malign plörezi, %12’sinin parapnömonik plörezi, %4’ünün pulmoner emboliye bağlı plörezi, %24’ününde transüdatif plörezi olduğu görüldü. Malign plörezili 40 olgunun 16’sının(%40) epidermoid karsinom olması dikkat çekiciydi. Olguların yaş gruplarına göre incelediğimizde malign plörezili olguların %70’ini 50-69 yaş grubundaki olgular oluşturmaktaydı. Tüberküloz plörezili olguların %82.85’ini 29 yaş ve altı olgu grubu oluşturmaktaydı. 50 yaş ve üstü tüberküloz plörezi olgusu %5.7 olarak tespit edilmiştir. Plörezili olgularımızdan plevra iğne biyopsisi ile %28, transtorasik iğne biyopsisi ile %1.6, sitolojik tetkik ile%7.2, periferik lenf nodu biyopsisi ile %3.2, bronkoskopik biyopsi ile%9.6, trakotomi ile %0.8 oranında tanı elde ettik. Olguların %24’ünde klinik, radyolojik ve transüdatif özelliklere dayanılarak tanı konuldu. Klinik ve laboratuvar sonuçları ile %12 olguda parapnömonik efüzyon tanısı kondu. Plörezili olguların %6.4’ünde tedaviden tanıya gidilerek tanı konuldu. Plevra sıvısı olan olgularda tanı yöntemlerinin hastanın kliniğine göre dikkatlice seçilmesi ve gerektiğinde invaziv işlemlerin kullanılmasının tanı oranlarını yükselttiği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Eksüda, malign plörezi, plörezi, transüda, tüberküloz plörezi.