Ani İşitme Kaybı Şikayeti Olan Bireylerde Odyolojik Bulgular


Süloğlu Ö. F. , Yüksel M., Çiprut A. A.

10.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94

Abstract

ANİ İŞİTME KAYBI ŞİKAYETİ OLAN BİREYLERDE ODYOLOJİK BULGULAR

 

Giriş-Amaç: Odyoloji kliniklerinde ani işitme kaybı (AİK) şikâyeti olan bireyler hasta popülasyonun önemli bir parçasıdır. Tedavinin etkinliği açısından, en kısa sürede odyolojik değerlendirmenin yapılması önemlidir. AİK, üç gün içerisinde gelişen, ardışık üç frekansta 30 dB ve üzerinde işitme kaybıyla ortaya çıkan sensörinöral tipte işitme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Etiyolojisi için pek çok faktör belirtilmekte ve işitme kaybına ek olarak kulakta dolgunluk veya tinnitus gibi semptomlar gözlenebilmektedir. Literatürde AİK tanısı almış bireylerin bulguları ve tedavileri üzerine birçok çalışma bulunmakla birlikte tanı öncesinde kliniğe AİK şüphesiyle başvuran bireylerden elde edilen bulgular üzerine bulgular kısıtlıdır. Çalışmamızda kliniğe olası AİK şüphesi ile başvuran bireylerdeki odyolojik bulgular paylaşılacaktır.

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 2018-2019 yıllarında odyoloji kliniğine AİK şikâyeti ile gelen ve şikayetleri değerlendirme öncesindeki 1 ay içerisinde başlayan 114 hasta dahil edilmiştir (Yaş ortalaması = 43,7). Hastalardan elde edilen odyolojik bulgular sınıflanmış, semptomları belirlenmiş ve hastalar bilateral işitmesi normal, orta kulak patolojisi bulgusu olan ve AİK tanısı alan bireyler olarak gruplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin ortalama işitme kaybı şikâyeti süresi 8,8 gün (±8,8), şikâyet kaynağı olan kulaktan elde edilen dört frekans (500 – 4000 Hz) saf ses ortalaması (SSO) ortalama 35 dB HL (±24) seviyesindedir. Hastaların %1,7’si bilateral şikâyet ile gelmiş, büyük çoğunlukta şikâyet tek kulakta gözlenmiştir. Hastaların %42,2’nin işitmesinin bilateral normal SSO (<25 dB) içerisinde olduğu, %15,5’inin akustik immitansmetri ile gözlenen orta kulak patolojisi bulgusu bulunduğu, sadece %31’inin AİK tanısı aldığı görülmüştür. En çok belirtilen semptomlar ise; tinnitus (%62), kalabalık ortamda söyleneni anlama zorluğu (%66,6), gürültülü ortamda işitme zorluğu (%57), kulakta dolgunluk (%41,3) şeklinde bulunmuştur.

Tartışma-Sonuç: Bulgular incelendiğinde AİK şüphesi ile gelen hastaların neredeyse yarısının (%42,2) işitmesinin normal sınırlarda olduğu, dikkate değer bir kısmının da orta kulak patolojisi bulgusu olduğu görülmüştür. Bu oran, özellikle de üçüncü basamak hizmeti veren hastaneler göz önüne alındığı ciddi bir hasta yoğunluğuna işaret etmektedir. Durumun olası sebeplerinden birisinin kliniğe geç başvurmaya bağlı kendiliğinden iyileşme olabileceği düşünülmüştür. Literatürde AİK’de kendiliğinden iyileşme için %32 - %65 arasında farklı oranlar bildirilmiştir. Çalışmamızdaki bireylerin ortalama olarak şikayetleri 1 haftayı aşkın süredir devam etmektedir ve bu durum mevsimsel alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonları veya idiyopatik AİK için olası bir kendiliğinden iyileşme süresini düşündürmektedir.