Factors Affecting Health Professionals’ Perceptions of Paternalistic Leadership


Uğurluoğlu Ö., Uğurluoğlu Aldoğan E., Ürek D., Bilgin İ. , Özatkan Y.

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.32, pp.1-7, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 32
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-7

Abstract

The aim of this study is to determine the paternalistic leadership perceptions of health professionals regarding their managers and to present whether the perception levels differ according to personal and demographic characteristics. Convenience sampling method has been used and the questionnaires were distributed to 310 medical and administrative staff working at a university hospital in Ankara and 267 questionnaires were returned. The highest score means of the participants were given to moral leadership (4,44 ± 1,47) and to managerially authoritarian paternalistic leadership (4,35 ± 1,25). The lowest score was given to behaviorally authoritarian leadership (3,17 ± 1,25). It has been found that there is a statistically significant difference between benevolent leadership sub dimension scores and gender of the participants (t=2,553; p<0,05). Moral leadership dimension scores have not showed statistically significant difference. A statistically significant difference has been found between behaviorally authoritarian leadership sub dimension scores and age (t=2,371; p<0,05), duties (t=2,624; p<0,05) and whether having a managerial position (t=-2,302; p<0,05). A statistically difference has been found between managerially authoritarian leadership sub dimension scores and age (t=2,635; p<0,05) and whether having a managerial position (t=-2,843; p<0,05). According to the participants of the study; females find their managers more paternalistic then male staff, health professionals at the age of 36 and younger find their managers more paternalistic then professionals over the age of 37, medical staff find their managers more paternalistic then administrative staff, staff not having a managerial position find their managers more paternalistic then staff having a managerial position. On the other hand analysis show that there is no significant difference between paternalistic leadership perceptions means of the participants and marital status, level of education, total years of work experience, leadership education.

Bu araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları yöneticilerine ilişkin paternalistik liderlik algılarını belirlemek ve bu algı düzeyinin çeşitli bireysel ve demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve hazırlanan anket formu, Ankara’da faaliyet gösteren bir üniversite hastanesinde görev yapan 310 tıbbi personel ile idari personele dağıtılmış ve 267 sağlık çalışanından cevap alınmıştır. Katılımcılar paternalistik liderlik alt boyutlarından en yüksek ortalamayı ahlaki liderliğe (4,44 ± 1,47) ve ardından yönetsel otoriter paternalistik liderliğe (4,35 ± 1,25) vermişlerdir. En düşük ortalama ise davranışsal otoriter liderliğe (3,17 ± 1,25) verilmiştir.Katılımcıların yardımsever liderlik alt boyutuna ilişkin puanlarının sadece cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur (t=2,553; p<0,05). Grupların ahlaki liderlik boyutu puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir. Katılımcıların davranışsal otoriter liderlik alt boyutuna ilişkin puanları yaşlarına (t=2,371; p<0,05), görevlerine (t=2,624; p<0,05) ve yönetsel pozisyonda olup olmamalarına (t=-2,302; p<0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Araştırmaya katılan çalışanların yönetsel otoriter liderlik alt boyutuna ilişkin puanları yaşlarına (t=2,635; p<0,05) ve yönetsel pozisyonda olup olmamalarına (t=-2,843; p<0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermektedir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından; kadınların erkeklere göre, 36 yaş ve altındaki çalışanların 37 yaş ve üzerindekilere göre, tıbbi personelin idari personele göre ve yönetsel pozisyonu olmayanların olanlara göre üstlerini daha fazla paternalist olarak algıladıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan yapılan analizler neticesinde sağlık çalışanlarının paternalistik liderlik algı ortalamalarının; bu araştırma kapsamında incelenen medeni durum, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve liderlik eğitimi alıp almama durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermediği belirlenmiştir.