Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir Değerlendirme


YUMUŞAK İ. G.

İktisadi Yenilik Dergisi, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İktisadi Yenilik Dergisi

Özet

Bir ülkenin iktisadi gelişimi, üretimde kullanılan faktörlerin niceliği ve niteliğine bağlıdır. Bu 
nedenle emek, sermaye ve doğal kaynak miktarının yanı sıra teknolojik ilerlemeler, kurumsal 
etkenler ve beşeri sermaye birikimi gibi verimliliği artıran faktörlerin de dikkate alınması 
gerekmektedir. Demografik yapı ve nüfus artışı, demokratik ve kültürel ortam, ekonomik ve 
siyasi istikrar, iklim ve coğrafi koşulların dolaylı ve dolaysız olarak iktisadi gelişme üzerinde 
etkileri söz konusu olmaktadır. Bu nedenle iktisadi gelişmeyi analiz ederken tamamen 
ekonomik faktörleri dikkate almak yerine konuyu daha geniş perspektifte ele alarak diğer 
faktörleri de analize dâhil etmek daha doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
İktisadi gelişmenin belirleyici faktörlerini ele alırken, bu faktörlerin tarihsel süreç içerisinde 
oynadıkları rollerin de farklı biçimlerde geliştiği ifade edilebilir. Tarıma dayalı bir üretim 
biçimine sahip toplumlarda iktisadi gelişmenin stratejik unsurunu tarımsal girdiler 
oluştururken, sanayi toplumlarında ise fiziki sermaye stratejik bir üretim faktörü olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak tarım toplumlarında en yüksek gelişmişlik 
seviyesine çıkanlar en verimli topraklara ve sulama imkânlarına sahip olanlar iken, sanayi 
toplumlarında ise fiziki sermaye başta olmak üzere, kömür, petrol ve çelik gibi girdilere sahip 
olanlar göreceli olarak diğerlerine üstünlük sağlamışlardır. En gelişmiş toplumsal aşama 
olarak değerlendirilen bilgi toplumlarında ise toprak ve sermayenin yerini nitelikli işgücü 
olarak tanımlanan beşeri sermaye ile teknolojik bilgi birikimi almıştır. Dolayısıyla tarım ve 
sanayi toplumlarının iktisadi gelişiminde üretim faktörlerinin niceliği ön plana çıkarken, bilgi 
toplumlarında üretim faktörlerinin niteliği stratejik öneme sahip olmaktadır.