Hipospadias komplikasyon cerrahisinde tunika vajinalis flep (TF) kullanımı.


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.22, ss.33-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 22
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Çocuk Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.33-38

Özet

Hipospadias komplikasyonlar›na yönelik cerrahi giriflimlerde onar›m› desteklemek üzere yeterli kanlanmas› olan destek doku bulunmas› güç olabilir. Bu çal›flmada komplike olmufl hipospadias cerrahisi nedeniyle tekrar ameliyat edilen üç hastada tunika vajinalis (TV) flepinin destek doku olarak kullan›lmas›yla ilgili deneyim aktar›lm›flt›r Hastalar›n ikisi daha önce penoskrotal ve biri de koronal hipospadias nedeniyle ameliyat edilmifl ve ilk ameliyatlar› nda prepisiyumlar› eksize edilmifltir. ‹ki hastada fistül ve birinde ise tam nüks geliflti¤i için ikincil cerrahi giriflim planlanm›flt›r. ‹lk iki hastada fistül diseke edilerek ç›kar›lm› fl ve ard›ndan üretrada kalan aç›kl›k primer olarak onar› lm›flt›r. Üretral pla¤› intakt olan tam nükslü üçüncü hastada ise, tubularize insize plak yöntemiyle yeni üretra oluflturulmufltur. Penis cildiyle fistülektomi hatt› ya da yeni üretra aras›na yerlefltirilmek üzere yeterli ve sa¤l›kl› destek sa¤layacak civar doku bulunmamas› nedeniyle TV flep kullan›lmas›na karar verilmifltir. Testisi saran TV’den yeterli genifllikte flerit fleklinde iyi kanlanan bir flep haz›rlanm› flt›r. Flep serbestlefltirilerek onar›lan fistül hatt›n› veya yeni üretray› örtecek flekilde tunika albugineaya tespit edilmifltir. Olgular›n ameliyat sonras› uzun dönem takipleri sorunsuzdur. En deneyimli ellerde bile hipospadias cerrahisinden sonra fistül veya nüks gibi komplikasyonlar görülebilir. Genellikle ilk cerrahi giriflimde hastalar sünnet de edildikleri için ikincil giriflimlerde yeterli kanlanmas› olan destek doku bulunmas› güç olabilir. TV’den yeterli uzunlukta ve oldukça kolay flep haz›rlanabilmektedir. Yüz güldürücü sonuçlar› yla TV flepi, hipospadias komplikasyon cerrahisinde iyi bir seçenektir.