Evaluation of Physicians in Public Working of Consideration to Health Law


Creative Commons License

Ayvaz A., Ekin İ., Savcı C., Şerbetçi G.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.26, no.2, pp.49-56, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-56

Abstract

ABSTRACT
The study was conducted in order to evaluate the attitude of the physicians in the public institution to health law. A total of 213 specialist and resident physicians were assigned to the cross-descriptive study, five Training and Research Hospital and five State Hospitals affiliated to the General Secretariat of the Public Hospitals Association in Istanbul between 20 March 2015 and 20 June 2015. The data were collected using a "questionnaire form" consisting of a total of 21 questions. The average working year of the physicians participating in the study was 14.2 years. Of the respondents, 54.2% (n=115) referred to health laws, 57.5% (n=122) of professional organizations, 51.4% (n=109) stated that they did not receive adequate support and information from the institutions they were working with regarding health law. It was found that 65.4% (n=140) of the participants did not find the functioning of the health law fast and reliable and 50.7% (n=106) thought that the health law was not sufficiently developed in our country, 68.7% (n=146) were not adequately educated about health law during medical education and 76.6% (n=163) were not sufficiently informed about relevant legal regulations. As a result, although there may be differences between the participants' views on health law, the majority found that they were not adequately trained and informed about medical regulations related to health law during and after medical education.

Keywords: Law; health law; physician; public institution

ÖZET
Bu çalışma, kamu kurumunda görevli hekimlerin sağlık hukukuna bakışının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tanımlayıcı nitelikteki çalışmaya, 20 Mart 2015-20 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul ilindeki bir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı beş Eğitim ve Araştırma Hastanesi, beş Devlet Hastanesi olmak üzere toplam 10 sağlık tesisinde görevli toplam 213 uzman ve asistan hekim dâhil edildi. Veriler toplam 21 sorudan oluşan ''anket formu'' kullanılarak toplandı. Çalışmaya katılan hekimlerin meslekteki çalışma yılı ortalama 14,2 yıl olarak bulundu. Katılımcıların %54,2 (n=115)'si sağlık hukuku denildiğinde tıbbi hata (malpraktis) nedeni ile açılan davaların akla geldiğini, %57,5 (n=122)'i meslek örgütlerinden, %51,4 (n=109)'ü ise çalıştıkları kurumlarından sağlık hukuku ile ilgili yeterince destek ve bilgilendirme alamadıklarını belirtti. Katılımcıların %65,4 (n=140)'ünün sağlık hukukunun işleyişini hızlı ve güvenilir bulmadığı, %50 (n=106)'sinin ülkemizde sağlık hukukunun yeterince gelişmediğini düşündüğü, %68,7 (n=146)'sinin tıp eğitimi sırasında sağlık hukukuyla ilgili yeterince eğitim alamadığı, %76,6 (n=163)'sının ise ilgili yasal düzenlemelerden yeterince haberdar olmadığı belirlendi. Sonuç olarak, katılımcıların sağlık hukuku hakkındaki görüşleri arasında farklılıklar görülmekle birlikte, çoğunluğunun sağlık hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında tıp eğitimi süresince ve sonrasında yeterince eğitim alamadıkları ve bilgi sahibi olmadığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hukuk; sağlık hukuku; hekim; kamu kurumu