Peptik Ülser Perforasyonu Nedeniyle Uygulanan Laparoskopik Ve Açık Tamir Sonuçlarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Sönmez R. E. , Acar M., Okur Ö., Sağıroğlu Ş. J. , Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47

Abstract

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL

GİRİŞ: Peptik ülser perforasyonu (PÜP) nedeniyle uygulanan laparoskopik ve açık cerrahi prosedürlerin karşılaştırılması güncel literatürde halen süre gelen bir tartışma konusudur. Birçok açıdan laparoskopinin üstünlüğünü savunan olsa da her ikisi arasında anlamlı fark olmadığını da belirten yayınlar mevcuttur.

AMAÇ: Mevcut çalışmada genel cerrahi kliniğinde PÜP nedeniyle ameliyat edilen hastaların demografik özellikleri ve klinik bulguları değerlendirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır.

METHOD: 2014-2019 yılları arası 5 yıllık dönemde PÜP nedeniyle tetkik ve tedavisi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastanenin medikal arşivinden yararlanılarak hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, ek hastalık, operasyon öyküsü), cerrahi prosedürler (primer tamir, Graham usulü rafi, primer tamir ve omentopeksi), klinik takip bulguları değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen toplam 34 (K/E=6/28 ((%17,5/%82,5)) hastanın yaş ortalaması 51 idi. 9 (%26,5) hastanın cerrahisi laparoskopik olarak yapılırken 25 (%73,5) hastaya açık cerrahi uygulandı. Toplamda 22 (%65) hastaya primer tamir ve omentopeksi işlemi uygulanırken, 11’ine (%32) Graham usulü rafi ve geriye kalan 1 (%3) hastaya sadece primer tamir yapıldı. Cerrahisi laparoskopik olarak yapılan hiçbir hastada morbidite gözlenmez iken açık cerrahi uygulanan toplam 6 (%24) hastada farkı sebeplere bağlı komplikasyonlar görüldü (Yara yeri enfeksiyonu (n=2), atelektazi (n=2), intraabdominal enfeksiyon (n=2)). Laparoskopik ameliyatlarda hastanede ortalama yatış süresi 5,8 gün iken, açık cerrahi uygulananlarda bu oran 8,7 gün idi.

SONUÇLAR: Laparoskopik yaklaşımın açık cerrahiye kıyasla teknik zorluklar barındırabilmesine karşın, hastanede yatış süresi ve morbidite oranları açısından daha olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Peptik ülser perforasyonu; Açık cerrahi; Laparoskopik cerrahi