Approach to the lower gastrointestinal tract bleeding in patients with normal colonoscopic findings.


ALİMOĞLU O., AKYILDIZ H., ERTEKİN C., KORKUT Ç., TAVİLOĞLU K., GÜLOĞLU R., ...More

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.11, no.4, pp.299-305, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded, Scopus
  • Page Numbers: pp.299-305

Abstract

BACKGROUND Lower gastrointestinal bleeding is a commun clinical entity. Although colonoscopic examination is the first choice for diagnosis, it may not be enough to reveal the cause of bleeding in all subjects. METHODS Eight patients who had massive lower gastrointestinal bleeding having normal colonoscopic findings were retrospectively evaluated at the Department of Trauma and Emergency Surgery, Istanbul University, Faculty of Medicine RESULTS There were 5 male and 3 female patients with mean age of 51 (28 to 82). Patients received a mean of 13 U (range 2 to 23) with transfused erythrocyte concentrates. Four patients had found to be normal during angiographic, scintigraphy or enterocylytic examinations. Angiography was diagnostic in 4 patients, and identified bleeding from ileocolic pseudoaneurisms (n= 2) branches of jejunal artery (n=2). Embolization procedure were performed in these 4 patients and 3 of them developed intestinal necrosis and underwent surgery. One did not require further treatment. Two of the patients who underwent surgery expired due to sepsis. Patients were hospitalized for a mean of 17 days (range 5 to 37). CONCLUSION Despite employment of all diagnostic procedures, the cause of bleeding were not detected in half of patients who had normal colonoscopic findings. If angiographic treatment is necessary, superselective arterial embolization should be performed.
GİRİŞ Alt gastrointestinal sistem kanaması sık karşılaşılan bir klinik durumdur. Kolonoskopik inceleme teşhis için ilk tercih olmasına rağmen her zaman kanamanın nedenini göstermede yeterli olmayabilir. GEREÇ VE YÖNTEM İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimine başvuran, masif alt gastrointestinal kanaması olan ve kolonoskopik incelemede kanama odağı saptanamayan 8 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm kolonoskopilerde kolon kan ile doluydu ve 4 hastada kan ileoçekal valfden çekuma dolmaktaydı (Treitz ile ileoçekal valf arası kanama ?). BULGULAR Hastalarımızın 5’i erkek, 3’ü kadındı. Ortalama yaş 51’di (28 ila 82). Hastalara ortalama 13 ünite (2 ila 23) eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Dört hastanın anjiyografik, sintigrafik ve enteroklizis incelemesi normaldi. Anjiyografi 4 hastamızda teşhis koydurucu oldu. İki hastada ileokolik psödoanevrizma, 2 hastada da jejunal arter dallarından kanama saptandı. Anjiyografik tanı konulan 4 hastaya embolizasyon işlemi gerçekleştirildi ve bunların 3’ünde bağırsak nekrozu gelişti ve cerrahi girişim uygulandı. Bir hastamıza ise ek bir tedavi gerekmedi. Cerrahi müdahale yapılan hastalardan ikisi sepsis nedeniyle kaybedildiler. Hastalarımızın ortalama yatış süresi ise 17 gün olarak saptandı (5 ila 37 gün). SONUÇ Bütün tanısal yöntemlere rağmen, kolonoskopide kanama odağı görülmeyen hastaların yarısında kanamanın nedeni bulunamamaktadır. İmkân varsa anjiyografik inceleme yapılmalı ve uygun vakalarda süperselektif arteriyel embolizasyon uygulanmalıdır. Ancak embolizasyon sonrası nekroz gelişme ihtimali nedeniyle hastalar yakın takip altında olmalıdır.