The Analysis of Integrated Reporting Concept from an Accounting and Finance Perspective


Creative Commons License

Akman V., Kızıl C. , Erdoğmuş C.

3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, Seoul, South Korea, 1 - 02 June 2020, pp.308-314

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Seoul
  • Country: South Korea
  • Page Numbers: pp.308-314

Abstract

Corporate governance is a system which is based on protecting the rights and interests of firm owners, shareholders and other stakeholders as well as advancing on solid foundations without neglecting the functionality of company structure. In this case, in order to ensure that the interests of all managers, shareholders, stakeholders and related individuals are protected in accordance with principles and rules such as rights, justice and equality, and in order to ensure that the elements such as transparency are clear and understandable, the corporate reports should be prepared in a manner that is based on proper and correct principles. Businesses cannot be measured only as a result of financial statements and financial information. Environmental and social risks exist as well. As a result, both the financial information and non-financial information need to be reported in an integrated manner. Thus, the integrated reporting system emerged and was presented in the World. The aim of this study is to explain and analyze the concept of integrated reporting.

Kurumsal yönetim şirketin ortakları, hissedarları ve diğer paydaşların haklarının ve çıkarlarının korunması, şirketin işlevselliğinin göz ardı edilmeden ilerlemesine dayalı bir sistemdir. Bu durumda tüm yöneticilerin, hissedarların, paydaşların ve ilintili bireylerin çıkarlarının hak, adalet ve eşitlik gibi ilke ve kurallara uygun olarak korunması, şeffaflık gibi unsurların net ve anlaşılır biçimde olmasının sağlanması adına kurumsal raporların düzgün ve doğru ilkelere dayalı bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. İşletmeler sadece kendi içlerinde hazırlanan mali tablolar ve finansal bilgiler neticesinde ölçülememektedir. Çevresel ve sosyal riskler de mevcuttur. Bundan ötürü, finansal bilgi ve finansal olmayan bilginin birbiriyle entegre biçimde raporlanması gerekir. Böylece, Dünya’da entegre raporlama sistemi ortaya çıkmış ve sunulmuştur. Çalışmanın amacı entegre raporlama kavramının açıklanması ve analiz edilmesidir.