Acil Yardım Çalışanlarında Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Stresle Başa Çıkmanın Moderatörlük Rolü


Creative Commons License

Saraçoğlu Eroğlu B., ARIKAN S.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.31, ss.45-57, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 31 Konu: 78
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: TURK PSIKOLOJI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.45-57

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, işin çalışan üzerindeki psikolojik yükünü ifade eden aşırı iş yükünün çalışanların irritasyon düzeyi ve dolaylı olarak çalışmaya tutkunluk düzeyleri üzerindeki olası etkisinin ortaya çıkarılması ve bu ilişkilerde çalışanın algıladığı yönetici desteği ve pozitif psikolojik sermayenin rollerinin tespit edilmesidir. Ayrıca iş stresi ve iş yükünün çalışanlar üzerindeki etkisi ile bağlantılı bir kavram olarak tükenmişliğe kıyasla nispeten daha az çalışmaya konu olmuş irritasyon kavramının iş yükü ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkide aracı değişken özelliğinin araştırılmasıdır. Tasarım/Yöntem: Araştırma kesitsel ve ilişkisel bir çalışmadır. Araştırma yöntemi olarak anket (survey) yöntemi uygulanmıştır. Bu doğrultuda örneklem olarak farklı sektörlerde çalışan 147 bireye ulaşılmış, katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 20 programı vasıtasıyla basit ve çoklu regresyon analizleri, aracı değişken analizi, Sobel Testi ve Biçimleyici değişken analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar: Analizler neticesinde aşırı iş yükünün bilişsel ve duygusal irritasyon ile pozitif bir ilişki içerisinde olduğu, duygusal irritasyonun çalışmaya tutkunluk boyutlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Algılanan yönetici desteği ve pozitif psikolojik sermaye gibi kaynakların biçimleyici etkisi istatistiksel olarak gösterilememesine rağmen bu değişkenlerin çalışan esenliğini ilgilendiren faktörler ile beklenen yönde ilişki gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca bilişsel irritasyonun aşırı iş yükü ve duygusal irritasyon arasında aracı (mediatör) değişken olduğu ve irritasyonun iş stresi ve çalışan esenliğini anlamak için önemli bir yapı olabileceği de araştırmanın bulguları arasındadır. Özgün Değer: İrritasyon kavramı hem yabancı hem de yerli literatürde tükenmişlik kavramına göre daha az incelen bir yapıdır. Bu bağlamda iş yükü ve çalışmaya tutkunluk gibi değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi önemlidir. Ayrıca bilişsel irritasyonun iş yükü ve duygusal irritasyon arasında aracı değişken olarak bulunması iş stresine yönelik bilişsel müdahalelerin ve çözümlerin çalışanların duygularını düzenleyebilmesi açısından faydalı olabileceğini gösteren bir bulgudur. 

ABSTRACT Objectives: The aim of this research is to find out the association of work load perceived by employees, on their irritation levels and work engagement; while investigating the relations among these constructs the roles of supervisor support and psychological capital were also taken into consideration and analyzed as moderators. Moreover, it was aimed to clarify the relationship between work load and work engagement by using the irritation variable; which is a construct related with the effects of stress and work load on employees, and studied less compared to burn out variable; as a mediator. Methods: This research was designed as a crossectional study with survey methodology the participants were 147 full time employees working in various sectors in İstanbul. The data were analyzed by simple and multiple regressions, and the mediator analysis, Sobel Tests and the moderated regression analysis. Results: Work load perceived by the employees were positively related with cognitive and emotional irritation, and emotional irritation was negatively associated with work engagement. Despite the insignificance of moderating effects of perceived supervisor support and psychological capital, they were found to be directly related with variables associated with employee wellbeing. The results showed that cognitive irritation acted as a mediator between work load and emotional irritation, implying that irritation construct can be an important variable to understand work stress and employee wellbeing. Originality: Irritation has been a less studied construct about work stress compared to burnout in literature. For this reason, it is important to understand its relations with work load and work engagement This study revealed that cognitive irritation was a mediator between work load and emotional irritation signifying that cognitive psychological interventions can be useful for employees’ emotional well-being.