Developing Constructivist Social Studies Teaching-Learning Process Scale (CSTLPS)


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Güngör A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, pp.97-112, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 24
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.97-112

Abstract

The purpose of this study is to develop Constructivist Social Studies Teaching Learning Process Scale (CSTLPS). The study group of this study consists of 629 students in five primary schools within the boundaries of Sakarya Metropolis. Exploratory factor analysis applied to examine construct validity of the scale showed that the scale consisted of 20 items in a four factor structure. Exploratory factor analysis showed that the factor loadings ranged between .40 and .67. and they explained 41.25 % of the total variance. Findings also demonstrated that the internal consistency reliability coefficient of the scale was .78. The sub-factors were “teaching material”, “student centered learning”, “ transfer of knowledge” and “classroom climate”. The scale’s item-total correlations have been found to be varying between .31 and .52. According to findings differences between each item’s means of upper 27 % and lower 27 % points were significant. After the application of a confirmatory factor analysis which was performed on 1001 students in seven primary school within the boundaries of Sakarya Metropolis, it was determined that four factors model has a valid structure. Fit index values of the model were χ2=758.97, sd=164, RMSEA=.060, NFI=.92, CFI=.94, IFI=.94, RFI=.91, GFI=.93, AGFI=.91, SRMR=.06. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable measuring instrument.

Bu araştırma, Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Süreci Ölçeği’nin (YSBÖSÖ) geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki beş ilköğretim okulunda öğrenim gören 629 öğrenci oluşturmaktadır. Yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 20 maddelik dört alt faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu, faktör yüklerinin .40 ile .67 arasında sıralandığı, toplam varyansın % 41.25’ini açıkladığı, iç tutarlılık katsayısının .78 olduğu görülmüştür. Alt faktörler “öğretim materyali”, “öğrenci merkezli öğrenme”, “bilginin transferi” ve “sınıf iklimi”dir. Madde toplam korelasyonlarının .31 ile .52 arasında değiştiği ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yedi ilköğretim okulunda öğrenim gören 1001 öğrenciden elde edilen verilerle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre dört faktörlü modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (χ2=758.97, sd=164, RMSEA=.060, NFI=.92, CFI=.94, IFI=.94, RFI=.91, GFI=.93, AGFI=.91 ve SRMR=.06). Bu sonuçlar YSBÖSÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.