İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler İçeriğine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Sağlam H. İ.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, sa.3, ss.738-751, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: International Online Journal of Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.738-751

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler içeriğine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açışından incelemektir. Bu amaçla iki alt boyuttan oluşan 21 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 olan ölçek, varyansın %49.4’ünü açıklamaktadır. Ölçek, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde öğrenim gören 297’si kız; 304’ü erkek olmak üzere toplam 601 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Çözümlemede, Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre aile gelir düzeyi, anne ve baba eğitim durumları için parametresiz testlerden Kruskal Wallis H testi; sosyal bilgiler dersini sevme ve önemli görme durumları için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Cinsiyetle ilgili verilerin analizinde istatistiksel teknik olarak parametrik testlerden t testi; sınıf düzeyi değişkeni için tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler içeriğine ilişkin görüşlerinin “tamamen katılıyorum” düzeyinde olduğu bulunmuştur. İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler içeriğine ilişkin görüşleri cinsiyet, aile gelir düzeyi ve anne eğitim durumu bakımından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma sonucunda; öğrenciye göre işlevselliği, öğrenci seviyesine uygunluğu boyutlarıyla ölçek toplamında sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, sosyal bilgiler dersini sevme ve önemli görme bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur.

The purpose of this investigation is to analyze how 4th, 5th, 6th and 7th grade students consider the content of social studies. With this purpose in mind, a 21-item inventory with two sub-dimensions was designed. The inventory has a Cronbach’s Alpha value of 0.92 and accounts for 49.4% of the variance. The inventory was implemented on a total of 601 students- 297 being female and 304 being male- in Serdivan, Sakarya during the educational year 2010-2011. In the analysis process of the study, in order to determine the family income Kolmogorov-Smirnov test, for parents’educational status Kruskal Wallis H test, and in order to find out whether the students like and attach importance to social studies or not Mann-Whitney U test were applied. For the analysis of the data relevant to gender, one of the parametric tests, t- test was applied as a statistical method. The study concluded that primary school students strongly agree with the statements regarding the content of social studies. Their opinions do not differ significantly depending on gender, family income or mothers’ educational status. However, their opinions as to students the functionality, students' level of conformity and the whole inventory differ significantly depending on grade level, fathers’ educational status and whether they like and attach importance to social studies or not.