Vücut Kitle İndekslerine Göre Gruplandırılan Kadın IVF Hasta Gruplarında Granüloza Hücrelerinde Adiponektin ve Tümör Nekroz Faktör-Alfa (TNFα) İmmünreaktivitesinin İncelenmesi ve Gebelik Durumu ile İlişkisinin Araştırılması


Gelenli Dolanbay E.

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2018, Antalya - Türkiye, Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.6, pp.152-154

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 6
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152-154

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Vücut Kitle İndeksleri (VKİ)’lerine göre kadın hastaların granüloza hücrelerinde immunofloresan teknikle Adiponektin ve Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF-α)’nın incelenmesi ve gebelik durumu ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmamıza katılan 86 kadın hastanın onamları sözlü ve yazılı olarak alındı. Hastaların yumurta toplama işlemi (OPU) günü VKİ’leri hesaplandı. VKİ<25 Normal (N), 25-29 Fazla Kilolu (FK), >30 Obez (OB) olarak kabul edildi (DSÖ). Çalışmaya katılan 86 kadın hastanın 29’u NK, 27’si FK, 30’u OB olarak gruplandırılmıştır.Tüm hastaların yaşları kaydedildi. Hastalara antagonist kontrollü ovaryen hiperstimülasyon uygulandı, Folikül çaplarına bakılarak yumurta çatlatma iğnesi hCG uygulandı. 36 saat sonra OPU işlemi yapıldı. Araştırma için yapılan folikül aspirasyon işleminde yıkama işlemi yapılmadı, standart yöntemlerle hastanın OPU işlemi tamamlandı. Folikül sıvısındaki oositler toplanıp ayrıldıktan sonra içerisindeki granüloza hücreleri coversliplere (Coverslip BD BioCoat Poly-D-Lysine12 mm 354086) yayıldı ve %3’lük soğuk (+4∘C) formaldehit ile fikse edildi. Tnf-α ve adiponectin antikorlarıyla boyamaları yapıldı. İmmün (+) hücreler, Olympus IX 53 immünfloresan mikroskopta incelendi ve fotoğrafları çekildi. Hücrelerin sayımı hem göz ile hem de Fero Lab (Fred Hutcinson Cancer Research Center; Seattle, WA, ABD) tarafından önerilen hücre sayım protokolü temel alınarak NIH (National Institues of Health) tarafından oluşturulan Java™ temelli NIH ImageJ programı (NIH, Maryland, ABD) analiz edildi. İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA) paket programı ile yapıldı. İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu işleminden 24 saat sonra döllenme ve embriyo gelişimleri izlendi. Transfer edilen embriyolar ile gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edildi Bulgular: Çalışmaya katılan kadın hastaların yaşı ile gruplar arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p = 0,474). Hastaların VKİ’lerindeki artışla gebelik oranlarında azalma görüldü (N:%43,33, FK:%36,67,OB%20). İmmünfloresan boyamada, TNF-α incelemesinde; N, FK ve OB olan kadın hastaları arasında VKİ değeri arttıkça değerin azaldığı (N: %35.46, FK:34,04, OB: 30,50); ancak anlamlı bir fark olmadığı bulundu (0,079). TNF-α ile VKİ arasında negatif anlamlı korelasyon saptandı (r:-0,291, p: 0,007). N ve FK hasta grubunda adiponektin (+) granüloza hücrelerinin görüntü alanına hakim olduğu gözlendi (N:%37,5, FK:%34,38,OB%28,13) ancak gruplar arasında adiponektin(+) granüloza hücreleri açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p= 0,415). Sonuçlar: İnvtro fertilizasyon (IVF) çalışmaları ile en iyi embriyoyu meydana getirecek olan iyi kalitede bir oositin seçilmesinde oosite desteklik sağlayan granüloza hücrelerinin de oositin kalitesi kadar sağlıklı olmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Literatür incelemesi yapıldığında IVF sikluslarında kültüre edilmemiş insan granüloza hücreleri ile yapılan çalışmalar çok azdır. Polikistik Over Sendromu dışlanıp; sadece obezitenin etkilerini gösteren çalışmamızda elde edilen bulguların literatüre özgün ve değerli katkılar sağlayacağını umuyoruz. Anahtar Kelimeler: Adiponektin, Granüloza hücreleri, İnvitro Fertilizasyon, TNF(α)