Ankilozan Spondilit Hastalarında Tanıda Gecikme Hastalık Aktivitesini Artırır Mı?


Creative Commons License

Doğruöz Karatekin B., Karabıçak D., İçağasıoğlu A.

7. Marmara Romatoloji Günü, İstanbul, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10

Abstract

GİRİŞ: Ankilozan Spondilit (AS), spinal eklemlerde ve komşu yapılarda inflamasyonla karakterize,

etyolojisi tam olarak bilinmeyen, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Tanıya kadar geçen süre ortalama 8 yıl

olup en geç tanı konulan romatizmal hastalık olarak bilinmektedir. Çalışmamızda AS hastalarında tanı

süresi, tanıda gecikme süresi ve şikayet süresi ile yaşam kalitesi ve hastalık aktivite indekslerinin ilişkisi

araştırılmıştır.

METHOD: Polikliniğimize ayaktan başvuran, ASAS sınıflama kriterlerine göre en az bir yıldır AS tanısı almış

55 hasta değerlendirildi. 55 AS’li hastanın demografik bilgileri kaydedildikten sonra esneklik ve spinal

mobilite BASMİ ile, fonksiyonel durum BASFİ ile, hastalık aktivitesi BASDAİ ile, yaşam kalitesi ASQoL ile

değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışma %54,5’i (n=30) erkek, %45,5’i (n=25) kadın toplam 55 olgu ile yapıldı. Yaş ortalaması

39,43±8,25 (min:21, maks:57) idi. Olguların ASQoL ölçümleri ile BASDAİ ölçümleri arasında (p=0,001),

ASQoL ölçümleri ile BASFİ ölçümleri arasında (p=0,001) ve BASMİ ölçümleri ile BASFİ ölçümleri arasındaki

(p=0,024) ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Olguların BASDAİ ölçümleri ile tanı süresi, şikayet

süresi ve tanı gecikme süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). BASFİ

ölçümleri ile şikayet süresi arasında (r=0,331; p=0,013 ) ve BASFI ölçümleri ile tanı gecikme süresi

arasında (r=0,312; p=0,020 ) istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Olguların BASMİ ölçümleri ile

tanı süresi arasında (r=0,342; p=0,011 ), BASMİ ölçümleri ile şikayet süresi arasında (r=0,493; p=0,001)

ve BASMİ ölçümleri ile tanı gecikme süresi arasında (r=0,419; p=0,001) istatistiksel olarak anlamlı ilişki

bulunmuştur.

SONUÇ: Çalışmamızda şikayet süresi ile BASMİ, BASFİ ve ASQoL skorları arasında, tanıda gecikme süresi

ile BASMİ ve BASFİ skorları arasında anlamlı ilişki saptandı. Şikayet süreleri ve tanıda gecikme süresi uzun

olan hastalarda, hastalık aktivite indekslerinin yükseklik olması, hastalığın vücuda etkilerinin uzun

sürmesi sonucu spinal mobilitede, fonksiyonel kapasitede ve günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık

oluşturduğu sonucuna varmaktayız.