Plevral efüzyonlu olgularda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)’nin rolü


EREN T. Ş. , Balcı A. E. , Ülkü R., Esme H., Eren M. N.

TÜBERKÜLOZ VE TORAKS, cilt.50, ss.53-58, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 50
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: TÜBERKÜLOZ VE TORAKS
  • Sayfa Sayıları: ss.53-58

Özet

Diğer yöntemlerle tanısı konulamamış plevral efüzyonlu hastalarda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)’nin rolünü ve tanı değerini göstermek istedik. Ocak 1997-Temmuz 2000 tarihleri arasında VATS dışı (torasentez ve kapalı plevra iğne biyopsisi) yöntemlerle tanısı konulamayan 28 plevral efüzyonlu hastaya VATS yapıldı. Olgular retrospektif olarak incelendi. Olgulardan 17 (60.7)’si erkek, 11 (%39.3)’i kadındı. Yaş ortalaması 50.8 (30-72) idi. Olguların 2’si hariç, tümüne çift lümenli endotrakeal entübasyon ile işlem yapıldı. Bütün hemitoraks boşluğu gözlendikten sonra gerekli yerlerden biyopsi örnekleri alındı. En sık izlenen makroskobik görüntü 13 olgu ile difüz plevra kalınlaşması idi. En sık karşılaşılan klinik semptom 23 olgu ile dispne idi. Olgulardan 13’ünde aspest teması mevcuttu. Patolojik sonuç olarak, olguların 15’i maligndi ve 9’u malign mezotelyoma idi. Tüp drenajı ortalama 7 gündü. Postoperatif komplikasyon oranı %10.7 idi. VATS, tüm toraks boşluğunu araştırmak ve birçok cerrahi işlemi yapabilmek için çok elverişlidir. VATS, tanısı konulamayan plevral efüzyonlu olgularda %96.5 oranında yüksek tanı değeri ve düşük komplikasyon oranı ile güvenli bir yöntemdir.