Nedeni Bilinmeyen Ateş: Piyojenik Karaciğer Apsesi Olgusu


Selvi E., Çağ Y., Çaşkurlu H., Işık Gören B., Bektaş B.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, Ankara, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.187

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.187

Abstract

Amaç: Uzamış ateş şikayetiyle başvuran ve karaciğer apsesi tanısı konularak tedavi edilen bir olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: Yetmiş bir yaşında erkek hasta, 1 aydır devam eden halsizlik ve 38 °C’ye varan üşüme titremenin eşlik ettiği ateş yakınması ile hastanemize başvurdu. Hastanın anamnezinde 5 ay önce karın ağrısı yakınması ile dış merkeze başvurduğu ve koledokolitiyasis nedeniyle ERCP yapılarak koledoktan taş çıkartıldığı öğrenildi. Takiplerinde ateş yakınması başlayan hasta dış merkezde yatırılarak tetkik edildi. Amprik olarak seftriakson başlanan hastanın ateşinin devam etmesi üzerine antibiyotik tedavisi piperasilin tazobaktam olarak düzenlenmiş; çekilen batın USG’de evre 4 kist hidatik saptanmıştır. Ekinokok indirekt hemaglütinasyon (İHA) pozitif sonuçlanması üzerine mevcut tedavisine albendazol eklenmiştir. MRCP’de karaciğer sağ lobda 4-5 adet apse düşündüren kistik yapı saptanan hastada ayırıcı tanıda Entamoeba histolytica düşünülerek metronidazol tedavisine başlanmıştır. Ateşli dönemde alınan 2 set kan kültüründe Enterococcus avium üremesi saptanan hastanın tedavisine vankomisin eklenmiştir. Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla kendi isteği ile merkezimize başvurdu. Özgeçmişinde 8 yıldır kist hidatik tanısıyla takipli olduğu öğrenildi. Son bir ayda 16 kilo kaybı mevcuttu. Hastanın kan kültürleri alınarak daptomisin 1x500 mg i.v. tedavi başlandı. PPD anerjik sonuçlandı. Transtorasik ekokardiyografide enfektif endokardit lehine bulgu saptanmadı. Ekinokok İHA 1/640 titrede pozitif saptanan hastanın albandezol tedavisine devam edilerek 1 aya tamamlandı. Entamoeba histolytica İHA negatif sonuçlandı. PET/BT’de; karaciğer sağ lobda en büyükleri yaklaşık 70x55 mm boyutunda ölçülen santral kesimleri ametabolik, periferlerinde ve parankimlerinde geç çekimde belirginleşen heterojen hipermetabolizma izlenen multipl kitlesel lezyonlar saptandı. Segment 7-8 düzeyindeki kistik lezyonun cidarında kalsifikasyonlar izlendi. Karaciğer hilusu seviyesinde prekaval alanda en büyükleri yaklaşık 15x10 mm boyutunda ölçülen minimal hipermetabolizma gösteren birkaç adet lenf nodu izlendi (Şekil 1). Daptomisin tedavisinin 3. gününden itibaren ateş yüksekliği olmadı. Tedavinin 6. gününde fizik muayenede akciğer bazalinde ral duyulması üzerine tedavisi linezolid 2x600 mg i.v. olarak değiştirildi. Girişimsel radyoloji tarafından kist hidatik içi ametabolik görülen hastanın etraftaki apse koleksiyon alanına yönelik drenaj uygulandı. Drenaj mayiinde 10.000 koloni ESBL (+) Escherichia coli üredi. Genel durumu iyi vital bulguları stabil olan hasta yatışının 17. gününde oral antibiyotik ile tedavisi bir aya tamamlanmak üzere taburcu edildi. Sonuç: Özellikle batın içi operasyon sonrasında nedeni bilinmeyen ateşli hastalarda batın içi apseler mutlaka araştırılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, karaciğer apsesi