Should children with isolated preauricular tags be routinely evaluated for associated renal and cardiac malformations?


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç. , Mutuş M., Meriç F.

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.17, ss.103-106, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: MARMARA MEDICAL JOURNAL
  • Sayfa Sayısı: ss.103-106

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı izole preaurikular tragusu olan çocuklarda eşlik eden böbrek ve kalp malformasyonlarının görülme sıklığınının belirlenmesi ve buna yönelik rutin inceleme yapılmasının gerekliliğinin ortaya konmasıdır. Gereç ve Yöntem: 1995-2004 yılları arasında çocuk cerrahisi polikliniğine izole preaurikular tragus yakınması ile başvuran ve sendromik olmayan tüm çocuklar prospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün çocuklara üriner sistem ultrasonografisi (USG) uygulanmış; ayrıca kardiak değerlendirme yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 46 çocuk dahil olmuştur. Bu çocukların 4’ü yenidoğandır. Yenidoğanlar hariç tutulduğunda, ortanca yaş 36 aydır (dağılım, 2 ay ile 10 yıl). Çocukların 36’sı (%65) erkek, 16’sı (%35) kızdı. USG ile pelvikaliseal sistemde genişlemesi olan 2 (%4) hasta tespit edildi. Bunların birinde bulgular kendiliğinden gerilerken diğer hastada üreteropelvik bileşke darlığı tespit edilerek düzeltici ameliyat yapıldı. Kardiak değerlendirme sonucunda 1 (%2) hastada atrial septal defekt tespit edildi. Doğumsal bir kalp malformasyonu olmamakla beraber, bir başka çocukta da Wolf-Parkinson-White sendromu bulundu. Sonuç: Mevcut çalışmada elde edilen sonuçlar izole preaurikular tragusu olan çocuklarda üriner sistemin değerlendirilmesine yönelik olarak rutin USG önerilmesini desteklemektedir. Ancak, bu çocuklarda kardiak değerlendirmenin rutin olarak yapılmasını önermeden önce, yapılacak daha fazla prospektif çalışma ile olgu sayısının artırılması gerekmektedir.