Should children with isolated preauricular tags be routinely evaluated for associated renal and cardiac malformations?


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç. , Mutuş M., Meriç F.

MARMARA MEDICAL JOURNAL, vol.17, pp.103-106, 2004 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : MARMARA MEDICAL JOURNAL
  • Page Numbers: pp.103-106

Abstract

Objective: The aim is to assess the rate of coexistence of renal and cardiac anomalies in children with isolated preauricular tags and to determine whether routine evaluation for such associated malformations is warranted. Methods: All children presented to the outpatients clinic with the complaint of isolated preauricular tag were prospectively included in the study between the years 1995-2004. Syndromic children were excluded. Urinary tract ultrasonography (USG) and cardiac evaluation were employed in all. Results: The study included 46 children. The median age was 36 months (range, 2 months to 10 years), excluding four newborn. There were 30 (65%) males and 16 (35%) females. USG examination revealed two (4%) patients with pelvicalyceal dilatation, one of which resolved spontaneously. The other patient proved to have a ureteropelvic junction obstruction and underwent corrective surgery. Cardiac evaluation yielded an atrial septal defect in one (2%) child. Another one had Wolf-Parkinson-White Syndrome which is not a congenital cardiac malformation but rather a pre-excitation syndrome. Conclusion: The present study supports the data favoring routine use of USG to evaluate UT in children with isolated preauricular tags. However, more prospective studies incorporating larger sample sizes are needed before offering routine cardiac evaluation in these children.
Amaç: Bu çalışmanın amacı izole preaurikular tragusu olan çocuklarda eşlik eden böbrek ve kalp malformasyonlarının görülme sıklığınının belirlenmesi ve buna yönelik rutin inceleme yapılmasının gerekliliğinin ortaya konmasıdır. Gereç ve Yöntem: 1995-2004 yılları arasında çocuk cerrahisi polikliniğine izole preaurikular tragus yakınması ile başvuran ve sendromik olmayan tüm çocuklar prospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün çocuklara üriner sistem ultrasonografisi (USG) uygulanmış; ayrıca kardiak değerlendirme yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 46 çocuk dahil olmuştur. Bu çocukların 4’ü yenidoğandır. Yenidoğanlar hariç tutulduğunda, ortanca yaş 36 aydır (dağılım, 2 ay ile 10 yıl). Çocukların 36’sı (%65) erkek, 16’sı (%35) kızdı. USG ile pelvikaliseal sistemde genişlemesi olan 2 (%4) hasta tespit edildi. Bunların birinde bulgular kendiliğinden gerilerken diğer hastada üreteropelvik bileşke darlığı tespit edilerek düzeltici ameliyat yapıldı. Kardiak değerlendirme sonucunda 1 (%2) hastada atrial septal defekt tespit edildi. Doğumsal bir kalp malformasyonu olmamakla beraber, bir başka çocukta da Wolf-Parkinson-White sendromu bulundu. Sonuç: Mevcut çalışmada elde edilen sonuçlar izole preaurikular tragusu olan çocuklarda üriner sistemin değerlendirilmesine yönelik olarak rutin USG önerilmesini desteklemektedir. Ancak, bu çocuklarda kardiak değerlendirmenin rutin olarak yapılmasını önermeden önce, yapılacak daha fazla prospektif çalışma ile olgu sayısının artırılması gerekmektedir.